Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1447

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-03-1700

Type: Verkoop door leden van de familie van wijlen Jan Saelen van een cijns en huisje te Zonnebeke aan de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter Verbrugghe en zijn echtgenote, Cathelijne filia Jan Saelen, en Jan Baptiste Reuse en zijn echtgenote, Scholastica filia Jan Saelen, verklaren dat zij een cijns op een erf binnen de parochie van Zonnebeke verkocht hebben aan de abt van Zonnebeke [+ situering van het erf]; bovendien verkochten zij aan de abt een huisje dat toebehoorde aan wijlen Jan Saelen voor de principale koopsom van 7 pond 5 schelling groten Vlaamse munt, welke koopsom zij van de abt ontvingen.

Tekst

test
[voorkant]

Actum den viij.e maerte seuenthien hondert bekennen p[iete]r verbrugghe ende cathelijne fi[li]a Jan saelen sijne huijsvr[auwe] midtsg[ade]rs Jan bapt[is]te reuse ende scholastica fi[li]a Jan saelen voors[eij]t oock sijne huijsvr[auwe] beijde ten naerschr[even] saecke[n] van hunne respectijfue mans themliede[n] dancke behoorel[ijck] gheauthoriseert de wel[cke] bekenne[n] ghecedeert ende afghegae[n] thebbe[n] trecht van cheinse dat sij ghesaemdel[ijck] waeren hebbende an een erfueke[n] binne[n] de prochie van sonnebecque ter oost sijde van[de] straete Loopen[de] van[de] plaetse ald[aer] naer de rousselaer straete maer het deel van het fonsier der heerel[ijckhede] van tsel[ue] Sonnebecque ende dat In proffijtte van[den] seer eerw[eerd]e[n] heere van aldaer midtsg[ade]rs bekennen ander sel[ue] vercocht thebben tvoorn[omde] huijseke[n] thof? stae[nde] jnn[e?] competeren[de] wt den hoefde van wijlent Jan Saelen voors[eij]t met trecht dat sij soude[n] connen hebben ande groene catheijle[n] aldaer dit midts vj s p[arisis] voor godtsp[ennin]c ende voor coop principael seue[n] ponde[n] vijf schellijn[ghen] gr[ooten] vlaems dat sij bekenne[n] van sijne voors[eijde] eerw[eerd]e ontfan[ghen] thebbe[n] passeren[de] diesangaen[de] Irreuocable quitantie maeckende midtsdien hun van alles onmoghende ende onmachtich ende danof moghen[de] ende machtich sijne voorn[omde] eerw[eerd]e o[m]me danof te Jouissere[n] ende disponneren van daete deser voorewaerts als van alle sijn andere eijghen en[de] propre goet blijfue[n] midts desen ghequeten alle de verachterde cheinse[n]

test
[voorkant]

danof sijne eerw[eerd]e bekent voldaen te wese[n] wt den voors[eijd]e[n] handtslach In teecken van welcken hebben sij v[er]coopers dit respectijfuel[ijck] onderteeckent met belofte van sijne eerw[eerd]e sollidairel[ijck] t'Indempnere[n] van alle euictie[n] ofte anspraecke[n] en[de] voorder onder v[er]bant als naer rechte daete wt supra toor[conden]

tmarcq van Jan bap[tis]te reuse

tmarcq van scholastica saele[n]

tmarcq van pieter verbrugghe

tmarcq van cathelijne saele[n]

test
[achterkant]

Coop van een Erfueken noort van de hooghe plaetse oost van[de] Straete Loopende van aldaer naer de cleine meulen

Anno 1700