Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1444

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-10-1432

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare betreffende een erfelijke rente bezet op een erf te Roeselare door Claeijs Michiels te betalen aan Jan Wetsteen

Beschrijving: De schepenen van de stad Roeselare laten weten dat Claeijs Michiels een jaarlijkse erfelijke rente van 31 groten Vlaamse munt moet betalen aan Jan Wetsteen. Deze rente is bezet op het erf waar Claeijs op woont (+ beschrijving) en moet betaald worden in 2 termijnen.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Joos viels Joos va[n] yseghee[m] Jan de pic wille[m] de pemele en[de] piet[er]e betreel Scepen[en] va[n]der stede va[n] Roesela[er]e Doe[n] te wetene alle[n] liede[n] dat voor ons qua[m] Claeijs mechiels en[de] heeft gheke[n]t dat Jan wetstee[n] heeft en[de] es sculdich te hebbene een en[de] dertich groote vlae[m]scher mu[n]te erueleker re[n]te siaers beset en[de] bewijst vp eene plaetse erue daer Claeijs voors[eijt] in des[en] tijde[n] wonen[de] es en[de] he[m] toebehoort met alle[n] de[n] huse[n] en[de] cathele[n] daer vp zinde en[de] toebehooren erduast wortel- uast of nagheluast met eene[n] vrye[n] weghe co[m]men[de] en[de] gae[n]de met waghene[n] en[de] met perde[n] paeyziuele va[n] der voors[eijde] erue toter oostrate en[de] met paeyziuele borre[n] te sceppene ten pitki[n]ne dat toebehoorde bernaerde lancuoet en[de] met s[...?]en lantscult Jaerlics erueleke der voore[n] vute gae[n]de Te gheldene en[de] te betalene de voors[eijde] erueleke re[n]te Ja[n]ne voors[...?] zine[n] hoore aeldinghe[n] ofte naerco[m]mers of de[n] ghone[n] die cause va[n] he[m] hebbe[n] zal brijngh[er]e va[n] dese chaert[er]e elct Jaere te[n] twee[n] paeyme[n]te te wetene te se[n]te baefsmesse eerstco[m]men[de] n[aer]de date va[n] dese l[ett]re deen heelt en[de] te halfmaerte naest daer naer volghen[de] da[n]der heelt en[de] alsoo voort va[n] Jare te Jare va[n] paeyme[n]te te paeyme[n]te eeuwelike en[de] eruelike ghedueren[de] Met alzulke[n] ghelde en[de] paeyme[n]te als men ontfae[n] zal va[n] ons gheduchts he[er]en en[de] prynce sgraue[n] va[n] vlae[n]d[er]e erueleke re[n]te Jaerlics in vlae[n]d[er]e Des[e] vors[eijde] erueleke re[n]te beset in de mani[er]en voors[eijt] heeft Jan wetstee[n] ontfae[n] te weete va[n] claeijse mechiels voors[eijt] met halme met ghifte[n] en[de] met gheweddet waerscepe wel en[de] wetteleke naer costume[n] en[de] vsage[n] va[n] der stede va[n] Roesela[er]e Jn oorco[n]tscepe der waerhede hebbe[n] wij des[e] chaert[er]e beseghelt m[et] de[n] zeghele va[n] der stede va[n] Roesela[er]e vute ha[n]ghen[de] Ghedae[n] int Jaer duust CCCC twee en[de] dertich den zesde[n] dach va[n] octob[er]e