Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1507

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-02-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "desen 8.en febr. 1729" (08/02/1729); "1729".

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Hubrecht Verenne als baljuw en ontvanger van Klerkshove

Beschrijving: Abt Patricius Holvoet van Zonnebeke stelt Hubrecht Verenne aan als baljuw en ontvanger van de heerlijkheid Klerkshove van de abdij [+ specificatie van de rechten en plichten die bij deze positie horen]. Deze functie was vacant door het ontslag van meester Michiel Pijpe. Hubrecht Verenne accepteert de aanstelling, waarvan hij een kopie ontving.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Wij patricius holvoet abt ende heere van Sonnebeke clercxhoue [etceter]a ghesien hebbende dacte van afstant der bedienelickheijt der baillage ende ontfanck van tselue clercxhoue gedaen bij M[eeste]re michiel pijpe ende wel gejnformeert sijnde van tgoet Comportement en[de] capaciteijt van S[ieu]r hubrecht verenne onsen bailliu van tsel[ue] Sonnebeke hebben hem gestelt ende stellen by desen voor den tijdt van ses naereenvolghen[de] jaeren ofte jmmers alsulcke[n] tijdt dat het ons ofte onse naercommers sal goetduncken desen te reuoceren sonder redenen te moeten declareren te beghinnen van daete deser voor bailliu der voors[eijd]e heerel[ichede] van clercxhoue met authoriza[ti]e van t'ontfanghen alle voorvallen[de] thiende penninghe[n] relieue[n] als andere onder tlast van rekenijnghe op de proffijtten en[de] emolumente[n] als ordinaire en[de] aen tselue is competere[nde] beuelende alle de gonne die tangaen magh den sel[uen] verenne ouer sulcx te Kennen en[de] reuerendere[n] alsmede aen onze leenmanne[n] van tsel[ue] clercxhoue van af te nemen den gewoonel[icken] eedt in teecken der waerheijt hebbe dese verleent onder ons gewoonel[icke] handteecken en[de] cachet in onze abdije van zonnebeke desen viij.e[n] febr[ruari] 1729 onder[teecken]t patricius holvoet abt en[de] heere van Sonnebeke bekenne ontfanghen thebben t[er?] commissie volghens copi hierbouen is stae[nde] dese[n] 8.e[n] febr[uari] 1729

H. verenne 1729

test
[achterkant]

commissie van bailliuw vande heerelichede van clercxhove in langemarck aen huberecht verhenne febr[uari] 1729 Zonnebeke