Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1514(1)

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-07-1661

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan N. Verhelst om op te treden als procureur bij de Raad van Vlaanderen, in het proces tegen Michiel Soenen en de dis en kerkfabriek van Zonnebeke

Beschrijving: Abt Melchior Dauid van Zonnebeke stelt N. Verelst aan als procureur bij de Raad van Vlaanderen, om de abdij te vertegenwoordigen in haar geschil met Michiel Soenen en de kerk- en dismeesters van Zonnebeke.

Opmerking: Er bestaan twee documenten met het nummer 'n. 1514'; wij noemen ze respectievelijk 'BRU-AGSB-Z-n1514(1)' en 'BRU-AGSB-Z-n1514(2)'.

Tekst

BRU-AGSB-Z-n1514 [voorkant]

Wij damp melchior dauid abt ende heere van Sonnebeke hebben gheconstitueert soo wij constitueren bij desen voor onsen procur[eur] inden raede van vlaen[dren] N. v[er]elst gheuende hem volle macht ende authoriteijt o[m]me hem ouer ons te presenteren ende occuperen in onse saecke de welcke wij sijn hebbende onghe- decideert inden voorschr[euen] raede van vlaen[dren] als h[eessche]rs bij compl[ainc]te Jeghens michiel soenen ende kerck ende dischm[eeste]rs van t'voorschr[euen] sonnebeke belouende te houden voor goet vast en[de] van weerden t'gonne respectiuelijck bij den voornom[den] v[er]elst inde voorschr[euen] saecke ghedaen ende noch staende te doene op het v[er]bandt als naer rechte in teecken der waerheijt hebben wij hier op doen drucken den zeghel van ons voorschr[euen] clooster ende abdije desen jx.en Julij 1661 ende doen teecken[en] bij onsen greffier

BRU-AGSB-Z-n1514 [achterkant]

Authorisatie va[n] eenige saecke voor de[n] procureur te v[er]uolge[n]