Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1458********

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-08-1692

Type: Aanvaarding door C. Clarijsse van de functie van baljuw en ontvanger van de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse

Beschrijving: C. Clarijsse verklaart dat hij door de abt en heer van Zonnebeke werd aangesteld als baljuw en ontvanger van de hernis van de abdij te Lampernisse. Hij belooft zijn plichten gewetensvol te vervullen, in ruil voor de gebruikelijke vergoeding van een aantal ontvangsten en boeten, en de derde penning van de heernisrenten. Indien daarom verzocht wordt, zal hij rekenschap afleggen van zijn ontvangsten. In een marginale noot verklaart R. Everard dat hij de in het document vermelde bewijsstukken ontvangen heeft van C. Clarijsse.

Tekst

test

Sijn Eerw[eerdicheij]t Mijnheere den abt en[de] heere temporeel Van zonnebecque heeft mij ghegheven de commissie als Bailliu ende ontfangher van sijne heerelichede ende hernisse in Lampernesse copie vande leste rek[eningh]e danof ghedaen bij Jan Van renterghem voorgaenden Bailliu een boucxken van verhoofdijnghen vande selue herne-renten groot acht feuillietten onghebonden voorts copie vande verlegherijnghe ende ghelders met eenighe annotatien ende eindelijnghe eenighe passerijnghen van erfuenissen en[de] andere welcke Bailliuage ende ontfangherie beloue te bedienen in eere ende conscientie op t'proffit vande reliefuen boeten hofrechten recipissen ende den derden penninck vande hernesrenten blijfuen[de] de ander twee derden in proffijte vanden voorn[omden] Heere abt van welcke ontfangherie sal doen rekenijnghe t'allen tijde dies aensocht sijnde mits proffijteerende van ider Jaer voor het stellen twee ponden par[isi]s in welcke rek[eningh]e Voor remis sullen Passeren de renten die den onderschreuen niet en sal hebben connen recouureeren naer alle diligentien ende van welcke non gherecouureerde renten geen ander recompense en sal ghenieten dan simpelick remboursement van mijn verschodt legitimelick ende ter goeder trauwen ghedaen tot jnninghe der seluer actum desen 10.en ougst 1692

C. Clarijsse

[in de linkermarge:] de bewijsen in desen vermelt sijn bijden seluen Clarisse in mijne handen ghestelt Toorcon[den]

R.[?] Everard

test

Commissie van mijn heere Clarijsse van onse heerel[ichede] van Lampernesse 1692