Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1458*

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1659

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Opden xxviijden ende ander naeruolghende daghen van april xvjC neghenenuijftich" (28/04/1659).

Type: Nieuwe legger van de Wiel-Tiende te Roeselare en omstreken

Beschrijving: Coolaert Darluin, gezworen landmeter van het Land van het Vrije, stelt een nieuwe legger op van de Wiel-Tiende, die zich situeert in en rond Roeselare.

Tekst

test

Opten xxviij.d[en] ende ander naeruolghende daghen van april xvj.C neghenenuijftich is bij mij Coolaert darluin als gheswooren landtmeter slans vanden vrijen ghemaeckt een nieuwen legher ommeloper ende separa[ti]e vande wielthiende toebehoorende descheppers binnen der Stede van Brugghe bestreckende binnen der prochie van Rouselare ende een deel van diere binnen den Schependomme ligghende van drie diuersche houcken ofte ghewesten ende v[er]sprinckt alle Jaere eene soe hier naere volcht

Aluooren soe beghint desen houck ofte splete ghenampt debruijdt binnen de Stede ende Schependomme van Rousselare ande wateringhe ofte ghewat ten noortwesth[ouck]e van seker erfue ghenampt de Cant van daer noortoostwaert daer de selue erfue medg[aders] deur een sticxken landts gaende met tgoet ten vrauwen houe totten stake vanden oostmeulen van daer noch noortoostwaert deur eenen coutter gaende met tvoors[eijd]e goet ende deur een sticxken landts toebehooren[de] Joos roelens totte cauel ofte pijpe vanden sel[u]e roelens voorts vandaer schietende noortoostwaert deur een sticxken landts vanden sel[uen] roelens ende deur tlandt vande hoirs Jo[ncke]r frans[ois] zeghers tot in seker dreue die commen[de] is vuijtte Brouaen straete ende loopende naer den Bruchschenherwech keerende van daer ende Loopende lancxt de voornomde dreue dertich roeden oostwaert tot seker straetken loopende naer den coysteert al tusschen de vromthiende van noorden ende noortwesten keerende ende loopende van daer wat suytwaert tot het buschken dat licht bachten deze[?] vande voornomde hoirs zeghers daer nu een lijnde staet van daer keerende ende loopende wederomme oost ende noortwaert lancxt de sel[u]e strate totten ouden ghendtwech keerende ende loopende van daer

test

wederomme oostwaert lancxt den voornomden ouden ghendtwech bachten blaeuwetorregoet metsgaders voorbij d'houe van michiel deckemin totter Jseghem strate van daer wat oostwaert lancxt de strate totten noortoosthouck van een stick landts Jmmers op gapen vanden dijck competerende d'hoirs michiel van[den] driessche keerende ende streckende van daer lancxt den dijck opte oostsijde vanden seluen sticke suijtwaert tot opde thiltstrate van daer ouer de voornomde strate totten noortoosthouck van een stick landts toebehoorende gillis default schietende van daer suijtwestwaert deur t'selue stick totten noortoosthouck van een sticxken landts competerende Jan vandewinckele van daer strecken[de] ende loopende deur tvoornomde sticxken deur een ander sijn sticke mersgs deur tlandt nu neuens ende lopende[?] vande hoirs Jan default ghenampt den winckelare tot op een roe naer den noortoosthouck van seker sticxken landts competerende de kinderen Jan van gheluwe Van daer noch suytwaert deur tsel[ue] sticxken ouer de strate totten noortwesthouck van[de] botebunder van daer suytoostwaert deur t'voorn[omde] bunder tot op het Cnocxken ofte scheedeken dat licht int keeren vande Iseghemst[rate] ende een ander straetken dat loopt naer oostrem van daer noch altijt suijtoostwaert deur diuersche sticken landts totte cauel ofte pijpe van p[iete]r van gheluwe voorts van daer noch suijtoostwaert deur diuersche landen tot op het Cnocxken dat licht te vijfweghe opden wech loopende naer Iseghem van daer recht suijtwaert deur een ander stick landts gaende met t'goet te meeseghem opde rechte vande stake vande steelandtsmeulen daer dese thiende is halen[de] een ghemet keerende van daer wat westwaert opde suijtsijde vanden seluen sticke tot inden voetwech die loopt naer pieterenbrugghe ende alsoo streckende ende loopende suijtwestwaert lancxt den sel[uen] wech totte voorn[omde] brugghe van daer keerende ende loopende noortwestwaert

test

Lancxt de manderbeke tot opde rechte van[de] stake vanden meeseghemmeulen ende opde rechte vande Cauel ofte pijpe vanden huijse toebehooren[de] nu [...?]ergoot daer eertijts te woonen placht gillis van ouerbergh[e] ende ande voorn[omde] cauel streckende ende loopende recht westwaert deur diuersche landen totte Cauel vanden huyse daer te woonen placht marten v[er]eecke en[de] nu bewoont bij michiel werbrouck van daer looopende deur diuersche sticken noortwestwaert totte lijnde staende ande Rumbeeckstrate bijde houe daer woont Jan dhoorne Vuijtten hoofde van Jan de vos makende t ghescheet van dese prochie en[de] prochie van Rumb[eecke] van daer noch noortwestwaert ouer de voornomde strate deur diuersche landen altijts Jeghens t'ghescheet vande voornomde prochie van Rumb[eecke] ouer de Casterstrate tot selue eeckeboom staen[de] opde oostsijde ontrent den middel van een busschelken toebehoorende d'heer francois gouddenhooft streckende en[de] loopende van daer deur t'voornomde Busschelken ende deur diuersche landen recht westwaert altijts tusschen t'ghescheet vande voorn[omde] prochie tot seker tronckeecxkens staende inde meenenstrate daer eertijden placht te staene eenen grooten tronckeecke dwilgeboom bijden nieuwen meulen recht Jeghens ouer dho[fsted]e van mijn heere van vlederen keerende van daer ende loopende recht noortwaert lancxt de voornomde meenenstrate tot opde marct der stede van Rousselare ende van daer keerende ende loopende oostwaert tot t'voors[eijd]e ghewat ofte wateringhe aldaer desen houcke ofte thiende eertmael begonnen heeft en[de] haer eynde neempt

Den tweeden houcke ofe splete van[de] voors[eijd]e wielthiende begint west vuijt

Beginnende achter de ho[fsted]e vande hoirs

test

Jo[ncke]r pauwels zeghers Jeghenwordich bewoont bij Anthoine lefeutre alsoo loopende van noorden lancxt de clauwaers beke schietende lancxt de voornomde beke noordewaert tot op het cascoen alwaer Jeghenwordich woont Jaecques bouckaert alsoo schietende deur delanden van het pachtgoet ghenampt Casteelkenswitten bewoont bijde w[eduw]e van p[iete]r moerman van daer westwaert op seker eeckeboom tot recht opden schierveldemeulen schietende wederomme suijtwaert op een eecke tot achter de ho[fsted]e van achter Ande[...?] delco[m]mere alsoo loopende lancxt een straetgen naer het pachtgoet vande heerl[icheijt] te schiervelde ende alsoo recht suijtwaert op het pachtgoet van Jooris van Lauwe alle loopende lancxt de heerl[icheijt] vander biest commende van het pachtgoet van mi[chie]l margot alsoo schietende van suijde deur seker stick lants op een haghe waerinne het wiel treckt thooghe stick ende vuijt het ander ontrent vijftich roeden alsoo lancxt de voornomde haghe deur vier sticken deelende met het Clooster van Zonneb[eke] ende de pastorie van nieukercke tot op een straetken ghenampt het kerckstraetgen alsoo op seker eecke Jeghens devoornomde thiende vande pastorie ande Zonneb[eke] ende van daer naer de ho[fsted]e ofte cascoen noordewaert van Rougier capelle vandaer noort naer de houe van Alexander V[er]brugghe scheedende op het cascoen en[de] van westen de voornomde thiende ende vandaer schietende rechte deur de lande naer het cascoen vande ho[fsted]e bewoont bijde w[eduw]e Jan vandewalle ende van daer oostwaert opde langhe Rousselaerstr[aete] op het ouenbeur van het goet bewoont bij guilliame v[er]burch en[de] de lande Jeghens de Prochie van Hoochlede tot het Cappelleke ter bets ende van het Capelleke van westen de hoochledestr[aete] tot binnen der Stede van Rousselare

test

Den derden houck van[de] voorn[omde] wielthiende begindt noort vuijt

Eerst ende aluooren begindt desen houck thiende de noortstr[aete] op het cnocxken neffens den paelsteen daer de sel[ue] es lopende naer ghijdts ende hoochlede ende alsoo altijts loopende lancxt de voornomde hoochledestr[aete] noortwest en[de] noordewaert tot het Capelleken ter betse vandaer keerende bachten t'voorn[omde] Cappelleken ter betse ende loopende oost ende suijtoostwaert Lancxt de keermemersschen tusschen tghescheet van dese prochie en[de] [regel onleesbaar door plooi] Beueren keerende ende loopende vandaer suijtwaert van westen de ho[fsted]e vande hoirs Denijs desmet totte ho[fsted]e vande kinderen Jan deberdt tusschen de veerthien Jnghelschen van oosten schietende vande voors[eijd]e ho[fsted]e nours deur diuersche landen suijtoostwaert tot opden halfmijlsteen der Stede van Rousselare staende inde ghijdtschestr[aete] tusschen de voorn[omde] veerthien Jnghelschen van noortwesten ende vande voors[eijd]en paelsteen keerende en[de] Loopende lancxt de voorn[omde] strate noortwaert totte ho[fsted]e vande hoirs p[iete]r castelein die licht neffens het schaerken[?] keerende en[de] loopende van daer opde suijtsijde vande sel[ue] ho[fsted]e lancxt den dijck oostwaert tot Jeghens de prochie van Beueren van daer loopende deur diuersche sticken suijtoostwaert tot inde Beuerenstrate op seker platse daer eertijden het olmen placht te stane tusschen t'ghescheet van[de] voorn[omde] prochie van Beueren waeronder gheminghelt licht ses sticken ofte p[ar]tijen onder de veerthien Jnghelschen ende buijten dese thiende van daer suijtoostwaert ende suijtwaert deur de Roobaert busch ouer het liebeeck straetgen deur de vetteweede mersgs deur diuersche sticken altijts tusschen het ghescheet van[de] prochie van Beueren ende dese Prochie tot een forreestken ghenampt den mostartpot die licht ouer ande bruschschen haerwech voorts van daer noch altijts suutoostwaert deur de lande van tClooster van Deinse en[de] de gonne van blauwentorre goet ghenampt

test

de qua twee ghemete het Ruighelacken en[de] ander totte strate loopende naer het museken en[de] alsoo ouer de strate noch suijtoostwaert deur cleene en[de] groote recto mersge deur de landen vande paters Jesuijtten deur groote cruijs ouer de Jseghemstrate van daer oostwaert deur cleene cruijs ende ander landt tot anden rootpit altijts tusschen t'ghescheet van dese Prochie prochie van Beueren van daer keerende ende[?] streckende suijtwaert deur diuersche sticken totte Jseghem strate tusschen t'ghescheet van S[en]te Amants van oosten ende alsoo keerende en[de] loopende lancxt de voornomde strate ende dan houdende den oudenghentwech westwaert totte strate loopende naer Roussel[aere] ende alsoo lancxt de strate suutwest ende suijtwaert tot het Cnocxken daer een Lijnde staet bijde ho[fsted]e vander hoirs Jo[ncke]r pau[wel]s zeghers keerende van daer wat noortwaert tot deur dreue en[de] dan keerende ende loopende wederomme west waert lancxt de dreue totten halfuen ende alsoo keerende en[de] loopende noordewaert deur de Coysteert coutter totten noorthende vanden seluen coutter keerende en[de] loopende wat westwaert ouer den haerwech tot tlandt vanden vrauwe houe ende alsoo noordewaert opde oostsijde vande lijndecoutter gaende met voors[eijd]e goet ouer de straetgen ende alsoo opde oosts[ijde] vande ho[fsted]e en[de] Landen van t'voorseijde goet soo verre van daer keerende en[de] loopende wederomme westwaert opde noorts[ijd]e vande landen van t'voornomde goet ende dan keerende ende loopende suijtwaert altijts opde suijtsijde vande selue lande[n] tot in een straetken ende van daer keerende wat westwaert lancxt t'selue straetgen tot op gapen vande beke die licht opde suijtsijde van tselue straetgen ende alsoo altijt suijtwaert ende suijtoostwaert lancxt de beke totte oostbrugghe van daer keerende westwaert

test

Lancxt de ooststrate totte marct der Stede van Rousselaere keerende van daer ende loopende wederomme noortwaert lancxt de noortstrate totten paelsteen deser Stede staende tenden deselue strate aldaer desen houck eerstmael begonst heeft ende eijnde neempt

Binnen de prochie van nieukercke

Voorts noch een ander thiendeken nu ghenampt Rousselaerambt thiendeken ligghende ronsomme de platse der prochie van nieukercke ligghende ghemeene met tcap[pit]le van Rijssel ende de voornomde pastorie halende elck haerl[ieder] derde al ligghende onder Rousselaerambt palende van noorden en[de] westen Jegh[en] de swijlant thiende en[de] van suijden en[de] oosten den voornomden Abt van zonneb[eke] thiende

Aldus desen Legher ommelooper van[de] voors[eijd]e wielthiende nieuwe beleghert ten versoucke van D'heer Elias V[er]anneman en[de] ter p[rese]ntie ende beleede van Jan scherpereel en[de] Cristiaen de smet die de selue houcken diuersche Jaeren hebben opghedaen ende wel ghenouch wetende dat desel[ue] houcken inder voughen en[de] manieren soo die hier vooren beleghert sijn alsoo sijn scheedende ende separeren[de] mij Toorconden als landtmeter voorenghenompt desen ij.en meij 1659 ond[erteecken]t Coolaert Darluin

test

Canten en[de] aboutten van onse Wijeltijende onder en[de] ontrent Rousselaere 1659