Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1457**

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-05-1688

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden Lesten augusti 1608" (31/08/1608); "inde maenden Junij ende Julij 1607" (06/1607 en 07/1607).

Type: Rechtsadvies betreffende het geschil tussen de baljuw van Roeselare en de abt van Zonnebeke, betreffende het afhoren van de kerk- en disrekeningen van Roeselare

Beschrijving: Juridisch advies van Becquet betreffende het geschil tussen de abt van Zonnebeke, die als patroon van de kerk van Roeselare de rekeningen afhoort en tekent, en Nicolas Brouckere, die als baljuw van Roeselare de abt dit recht betwist. Het advies stelt de baljuw in het ongelijk.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Sacrum Concilium tridentinum, Sessione xxj.a, Capete vij°. dat authoritatem Episcopis, tamquam apostolicae sedis delegatis, cogendi patronos ad restau- randum ecclesias Collapsas. Ex charitate cuius sequitur quod in redditionibus Computum administrationis bonorum ecclesiasticarum agatur causa patronorum Consequenter quod patroni de Iure et[?] cum effectu debeant saltem possint intervenitu... in similibus redditionibus Computum.

'T selve dicteert seer claer 't plac- caet ende ordonnantie vande eerts- hertoghen vanden Lesten augusti 1608 ghemaneert op het sijnode provinci- ael van mechelen ghehouden inde maenden Junij ende Julij 1607, articulo xxiij°, in verbis, alsoo wij de conser- vatie vande kercken ende disschen voor gherecommandeert hebben, gheldende oocke de goederen der selve, ons betrauwende ende versekerende vande goede affectie die de voorseijde eerts- bisschop ende Bisschoppen hebben om

test

ons hier inne behulpigh te sijn, hebben wij provisionelick ten ophieue alsvoren ghe'ordonneert ende ordonneren bij desen dat in alle Steden, dorpen ende platsen van hun Diocese respec tivelick bij de voorseijde Bisschoppen bij hun ofte bij de gonne die sij daer toe committeren sullen met Interventie vande patronen vande fondatien in te stellen eenen sekeren ordinarissen ende staenden dagh t'elcken Iaere omme bij de ont- fanghers vande goederen vande kercken ende tafelen vaden H. Gheest rekenijnghe bij gheschre. te doen van hunnen ont- fancke ende handelijnghe bestuerende[?] onderlijnghe den selven dagh den welcken sij vercondighen sullen aende ontfan- ghers omme ten selven daeghe be- reet te sijn t'elvken Jaere op alsulcken boete van ghelde die daer toe ghestelt sal worden ten prouffite vande selve fondatie der goederen daer van sij den ontfanck ende handelijnghe sijn hebbende

test

Articulo sequenti, in verbis de voorseijde Bisschoppen, hunne ghecommitteerden de patroonen oft officieren sullen onder- Lijnghe raemen ende ... commen om totte selve administratie te stellen een ofte twee ontfanghers etcetera

De vraghe is nu oft den Bailliu der Stede van Rousselaere vermagh te secluderen uijt d'auditie vande rekenijnghe vande kercke ende disch van t' selve Rousselaere den prelaet van sonnebeke Patroon vande fondatien van aldaer die oock van over meenichte Iaeren in possessie es van aldaer t'd... eren ende de rekenijnghe voor den selven Bailliu te teeckenen appostilleren etcetera

Ghesien bij den ander... gheconsulteerden de gheciteerde passagen ende ghelede[?] op de vraeghe daer uijtte ghedaen

'T advijs is dat den Bailliu van Rousselaere gheen recht en heeft omme den voornomden prelaet patroon te secluderen uijtte auditie vande kerck-

test

ende disch-rekenijnghen van 't selve Rousselare Jae van voor hem te teeckenen De redene es dat den selven Bailliu aende voornomde patroon niet nemen en can 't gonne hem de jure es competerende ghelijck blijckt bij de gheciteerde passagien consisterende niet alleene int Creeeren van ontfanghers, prefigieren dagh to... 't doen vande rekenijnghe ende daer inne t'Intervenie- ren etcetera maer selfs ende preferentie in ordine voor de weirelt-licke officiers alsoo de patroonen continuelijck subsequeeren aende Bisschoppen Waer toe te meer voor den selven prelaet doet dat hij van over langhen tijden ende meenichte van Iaeren in posses- sie es niet alleene van Inde selve? kercke ende disch-rekenijnghen t' Jnterve- nieren maer oocke van voor de Ballius van Rousselaere die t'appos- tilleren ende teeckeneen que[?] Ipsi addice- retur titutielius?, si de jure non habe- ret, quod sic, per/pro L. 2. ... de vsuc...

Aldus gh'adviseert binnen den stede van Rousselaere op den xxvj meij 1688

[?] Becquet