Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1457*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-06-1688

Type: Vraag door de baljuw van Roeselare aan de abt van Zonnebeke, om zijn recht om aanwezig te zijn bij het afhoren van de rekeningen van de kerk en dis van Roeselare, met documenten te staven

Beschrijving: Kopie van een verzoek van N. de Brouckere, baljuw van Roeselare, zoals dat overgemaakt werd aan de abt van Zonnebeke door Matthieussens, openbaar notaris: de baljuw vraagt zich af met welk recht de abt aanwezig is bij het afhoren van de rekeningen van de kerkfabriek en dis van Roeselare, en deze ondertekent. Indien hij dit recht steunt op een document, dan verzoekt de baljuw daarvan een authentiek afschrift te mogen ontvangen. Indien de abt weigert dit te laten bezorgen, dan zal de baljuw schadevergoeding eisen voor de gederfde inkomsten, en zal hij ervoor zorgen dat de abt voortaan niet meer aanwezig zal zijn bij het afhoren van de rekeningen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1457***** bevat dezelfde tekst als BRU-AGSB-Z-n1457***; zie daar voor namen, instellingen en functies.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Belieue den eersten notaris hiertoe Aensocht ten versoucke van mij onderschreuen Bailliu der stede van Rousselaere representerende den heere hem te transporteren ten persoone vanden Eerweerden heer Abt van Zonnebeke alsnu vacherende inde raedts Camer vande kercke ende disch Der voorseijde Stede ende prochie van Rousselaere tot het hooren ende Sluijten de Rekenijnghe vande voorseijde kercke ende disch hem afvraeghende vijt wat recht titel tytel ofte qualiteijt hij verstaet te vachieren ouer de auditien vande Selue rekenijnghe mijdts gaders die te sluijten ende onderteekenen ende soo hij van eenighen tijtel ofte authoriteijt daertoe voorseien ware te versoucken copie authentique t'mijnen Coste ende in cas van refus ofte dilaij t'sijnen Laste te protesteren vijt den naeme vanden seluen heere van alle costen schaeden ende Jnteresten alrede gheleden ende te lijden ende dat hij hem sal hebben te abstineeren van dierghelijcke fonctie te doen in prejuditie ende authoriteijt vanden seluen heere houdende niet min van sijne antwoorde ofte segghenschap notitie omme den requerant in afquitinghe van sijn deuoir te valideren naer behooren desen ij.en Junij 1688 onderteeckent N. de Brouckere

Gheinsinueert ende gheprotesteert ten voorseijden daeghe bij den onderschreuen notaris publ[icus] onderteeckent matthieussens