Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1457***

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-06-1688

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1688".

Type: Vraag door de baljuw van Roeselare aan de abt van Zonnebeke, om zijn recht om aanwezig te zijn bij het afhoren van de rekeningen van de kerk en dis van Roeselare, met documenten te staven

Beschrijving: Kopie van een verzoek van N. de Brouckere, baljuw van Roeselare, zoals dat overgemaakt werd aan de abt van Zonnebeke door Matthieussen, openbaar notaris: de baljuw vraagt zich af met welk recht de abt aanwezig is bij het afhoren van de rekeningen van de kerkfabriek en dis van Roeselare, en deze ondertekent. Indien hij dit recht steunt op een document, dan verzoekt de baljuw daarvan een authentiek afschrift te mogen ontvangen. Indien de abt weigert dit te laten bezorgen, dan zal de baljuw schadevergoeding eisen voor de gederfde inkomsten, en zal hij ervoor zorgen dat de abt voortaan niet meer aanwezig zal zijn bij het afhoren van de rekeningen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Belieue den eersten notaris hier toe versocht ten versoucke van mij onderschreuen bailliu der stede van Rousselaere representerende de heer hem te transporteren ten persoone vanden Eerweerden heer Abt van zonnebeke alsnu vacherende Inde Raets camer vande kercke ende disch der voorseijde stede ende prochie van Rousselaere tot het hooren ende sluijten de Rekenijnghe vande voorseijde kercke ende disch hem afvraeghende vuijt wat recht tijtel ofte qualiteijt hij verstaet te vacheren ouer de auditien vande selue Rekenijnghe midtsgaders die te sluijten ende onderteeckenen ende soo hij van eenighen tijtel ofte authoriteijt daertoe voorsien waere te versoucken copie aultenticq t'mijnnen coste

test

ende In cas van Refus ofte delaij tsijnen laste te protesteren vuijt den naeme vanden seluen heere van alle costen schaeden ende Interesten alreede gheleden ende te lijden ende dat hij hem sal hebben te abstineren vandierghelijcke founctie te doen In preIudicie ende authoriteijt van sijn andwoorde ofte segghenschap notitie omme den requirant In afquitinghe van sijn debuoir te valideren naer behooren desen ij.en Junij 1688 onderteeckent N. de Brouckere

gheIns[erreer]t ende gheprotesteert ten voorseijden daeghe bijden onderschreuen notaris publ[icus]

Matthieussen 1688 not[arius] publicus