Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1420

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1703

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xx.en decembre 1703" (20/12/1703).

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Franchois Norbert Marrannes tot baljuw van ontvanger van de hernis van de abdij te Lampernisse

Beschrijving: Ambrosius vande Weerde, abt en heer van Zonnebeke, stelt Franchois Norbert Marrannes, baljuw van de heerlijkheid van Bertken? en griffier van Eggewaartskapelle, aan als baljuw en ontvanger van de hernisrenten van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse. Elke 6 jaar zal hij rekenschap moeten geven van zijn ontvangsten.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Ambrosius vande weerde Abt ende heere vande prochie van zonnebeque op het goet raport aen ons gedaen van franchois norbert marrannes ende ons betrauwende op sijne predomie ende capaciteijt hebben hem gecommitteert Soo Wij committeeren bij desen tot de bailliage ende ontfanck vande heerelicke hernes renten ons competeerende in Lampernesse Casselrie van Veurne hem gheuende volle macht ende authoriteijt omme de debiteuren der seluer renten in cas van noode te bedwijnghen bij justitie tot betaelijn[ghe] der sel[ue] welcken onsen gecommitteerden bailliu ende ontf[angher]e schuldigh ende verobligiert werdt alle Ses jaeren van sijnen ontfanck ons te doene rekenijn[ghe] bewijs ende reliqua daervoor hij sal proffijtteren (bouen de reliefuen boeten e[nde] andersints) den derden pennijnck mitsgaders van elcke rekenijn[ghe] twee ponden par[isi]s desen xx.e[n] decembre 1703

Den onderschr[euen] bekent d'originele Commissie danof copie hierbouen staet jngetrocken t'hebben den xx.e[n] decembre 1703 toorconde

f. Marrannes

aldues aen fran[çoi]s norbert marrannes bailliu der heerl[ichede] van bertke[n] greffier der prochie van egguaertscappelle woonende tot eggaertscappelle te bestellen int seluer hooft tot Veurne

test
[achterkant]

recipisse vande commissie vande bail[l]age van Lampernisse door fransois norbertus marannes