Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423**********

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-10-1448

Type: Bevestiging door de schepenen van Eylaerts van Moorslede te Moorslede, van de koop door Jan Wetsteen van een erf van Kathelijnen Scaecx en kinderen, en van de teruggave ervan in ruil voor een jaarlijkse erfrente ten voordele van Jan Wetsteen

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van Eylaerts van Moorslede te Moorslede, laten weten dat Jan Wetsteen van jonkvrouw Kathelinen Scaecx, weduwe van Loonis Veranneman, en van haar zoon Pieter (met instemming van de schepenen van Gedele van Gent), 7 gemeten land kocht, gelegen in de parochie van Moorslede en onder de genoemde vierschaar [+ situering van de grond]. Hierop gaf Jan Wetsteen dit erf terug aan Kathelijnen Scaecx en kinderen, in ruil voor een erfrente van jaarlijks 40 schellingen parisis, Vlaamse munt, bezet op deze grond [+ voorwaarden van de rente].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij loy De Smet Jan De grendele Willem Ruebin Jan calmein filius michiels ende passchier Dinghelsche Scepenen eylaerts van moorslede van zijner vierscare Jn moorslede Jn desen tijd Doen te wetene allen Den gonen Die Dese presente lettren zullen zien of hooren lesen Dat Jan wetsteen heeft ghecocht ende vercreghen eruelike tzinen behouf ende te zijne hoyrs ende naercommers behouf Jeghen Joffrauwen kathelinen scaecx weduwe van wijlen loonis veranneman ende Jeghen pietren veranneman haren zone bij consente van scepenen van ghedeele ende paysievers[?] vander stede van ghend zeuene ghemeten landt lettel min of meer met zulken catheijlen alsser vp ende Jn zijn Ripe ende groene staende ende ligghende binnen der procijen van moorslede ende onder de vierscare vorseijt Jn een percheel ghestrect zuud ende noort metten zuuthende an de strate commende vanden Racx velde metten noorthende an wouter sveyen land ende Jan cherfs busch metter westzijde an gillis porens? land ende metter oostzijde an pieter wijdoochs ende Jan spicx busch welke erue ende catheijlen Den vorseijden vercoopers hebben bij consente als bouen ghelijc dadt bleec bij eenen beseghelden brieue onder den zeghele van zaken der vorseijde stede van ghendt van dien consente bet te vullen verclaersende vpghedreghen den vorseijden coopere Den zeluen quijtsceldende hallem ende ghifte gheuende warandscip weddende ende belouende quite land omme quite ghelt zuuer van allen calaignen Jeghen allen lieden behouden sheeren landscult Ende dat aldus ghedaen stappans ter zeluer stede voor ons scepenen bouenghenomt Jan Wetsteen Drouch weder vp Joffrauwe kathelinen scaecx wedewe loonis vanderanneman ende pietren verranneman haren zone vorseijt De zelue vij ghemeten lands met allen den catheijlen daer vp ziinde bouenghenomt met halme met ghiften omme hemlieden haerlieder hoyrs ende naercommers die te houdene eeuwelike ende eruelike gheduerende omme de somme van viertich scellinghen parisis vlaemscher munten siaers erueliker Renten te gheldene ende te betaelne den vorseijden Jan Wetsteen zinen hoyrs ende naercommers of den bringhere dees briefs cause van hem hebbende van nu voort an teenen payemente Jn elc Jaer te wetene telken bamesse waerof teerste payement allen zal te bamesse eerstcommende naer de date deser lettren ende tander payement te bamesse daer naer volghende ende zal voort van Jare te Jare ende van paijemente te paijemente achteruolghende telken bamesse viertich groten gheldende eeuwelike ende eruelike gheduerende Ende Dat met zulken ghelde als telken daghe van paijement ghemeenlike cours hebben zal Jn vlaendre Jn deser manieren ende condicien waert zo dat Joffrauwe katheline scaecx of pieter haer zone of haerlieder hoyrs ende naercommers of de gone Die Jn tijden toecommende cause vanden vorseijden besette hebben zal trenighen tijden Jn ghebreke ware van wel ende vulcommelike te betaelne de vorseijde eruelike Rente alle Jaren ten daghe vooren verclaert met zulken ghelde als vorseijt es Dat danne stappans de vorseijde Jan wetsteen zijn hoijrs ende naercommers of de bringhere deser lettren cause hebbende zo vorseijt es mach commen te wette ende winnen af al wettelike de plecken van eruen ende de catheijlen vooren verclaert ende die houden ouer zijn vrije eijghen proper goed eeuwelike ende eruelike te ziinen behouf ende te zijns hoijrs ende naercommers behouf zonder daerof yemetn te doene bate Rekeninghe of keeringhe Jn eenigher manieren Jn kennessen des waerheden hebben wij scepenen bouenghenomt desen presenten tsaertre gheseghelt elc onzer met zine propren zeghele vuthanghende den xxvsten dach van octobre Jnt Jaer ons heeren Duust vierhondert achte ende veertich

test

G. rousselaere

Jan Wetsteen ... Joff[rauwe] cateline scaecx ende pieter vander anneman

Assignamenten vande capelrie van sente Michiels te Rosselare anno 1498 etcet[era]