Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423*********

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-10-1448

Type: Bevestiging door de schepenen van de heerlijkheid van Willem van Stauele te Izegem, van de koop door Jan Wetsteen van een erf van Kathelijnen Scaecx en kinderen, en van de teruggave ervan in ruil voor een jaarlijkse erfrente ten voordele van Jan Wetsteen

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van jonker Willem van Stauele, burggraaf van Veurne, te Izegem bij Roeselare, verklaren dat Jan Wetsteen een gemet erf en een brouwhuis kocht van jonkvrouw Kathelijnen Scaecx, weduwe van Loonis Verranneman, en Pieter Veranneman, haar zoon (zij treden ook op in naam van de broer en zussen van Pieter, wezen). De schepenen van Gedele van Gent stemmen in met de verkoop van deze goederen. Het erf ligt binnen de parochie van Roeselare, onder de heerlijkheid van Janne den Weuere, die hij in leen houdt van de genoemde heerlijkheid te Izegem. Hierop gaf Jan Wetsteen dit erf terug aan Kathelijnen Scaecx en kinderen, in ruil voor een erfrente van jaarlijks 40 schellingen parisis, Vlaamse munt, bezet op deze grond [+ voorwaarden van de rente].

Opmerking: Op het document staat: "Doc. 10".

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jan Cap Anthonis de vos Gilles Jacobs Wlfaerdt van moerkerke ende kerstiaen Oliuiers Scepenen zijnde Jn desen tijden Joncheere willems van stauele Buerchgraue van veurne van zijner vierschaere ende heerschepnen ten houe yseghem bij Roeslaere ende dat daer toe behoort hier toe ende In dit stic gheleent zijnde Janne den weuere kennen Als Scepenen voornoemdt dat Jan Wetsteen heeft ghecocht ende wel betaelt bij goeden loijalen coope ende voorwoorden Jeghen Joncvrauwen kathelijnen scaecx wedewe van wijlen loonis verranneman ende Jeghen pieter veranneman haren zone als ouer hem ende zijn broeder ende zusters weezen zijnde Bij consente van Scepenen van ghedeele ende paysis van der stede van ghendt Een ghemet eeruen lettel min of meer metgaders eenen brauhuuse Ende Andre groeijende Cateijlen Erd vast nagheluast ende worteluast der vp ende Jn zijnde staende ende ligghende binnen der prochie van roeslaere ende onder theerschip Jans Weuers hier bouen ghenoomdt Twelke hij houdende es te leene ende In manschepe van Joncheere Willem van stauele Buerchgraue van veurne van zijner heerlichede ten houe tyseghem bij Roeslaere Te wetene In een plecke An de noort zijde van Jans weuers vorseijde leen ende hofstede daer hij In desen tijde vp woonende es Ende An de zuut zijde van pieters verrannemans vorseijts hofstede ende leen streckende met den oostende An de heerstrate ende met den westende An Jans Weuers vorseijts leen welke voirseijde erue ende Catheijlen de voornoomde vercoopers hebben bij consente Als boue ghel... dat bleec bij eenen bezeghelden brieue onder den zeghele van zaken der voorseijde stede van ghend van dien consente bet te vullen verclaersende vp ghedreghen den voirseijden coopere den zeluen quijte ghescholden hallem ende ghifte daerof ghegheuen wel ende wettelike naer costumen ende vsagen van der vierschaere voirseijt Ende hebbens ghewet ende belooft hem Jnwaerschip Jeghen Allen lieden quijte erue ende cateijlen omme quijte ghelt behouden sheeren Eruelike Rente diere Jaerlicx vte gaet Ende ditte Aldus ghedaen stapphans ter zeluer stede voor ons Scepenen bouen ghenoomdt Jan Wetsteen drouch weder vp ende gaf vute Al wettelike met halmen met ghiften ende met waerschepen den voirseijden Joncvrauwe katelijnen scaecx wedewe loonis veranneman ende pieteren veranneman haren zone vorseijt ende ter voirseijde weesen bouf dit zelue ghemet eruen lettel min of meer met allen den Catheijlen der vp zijnde bouen ghenoomdt te huerlieder bouf ende te huerlieder hoyrs ende naercommers bouf Teenen Erueliken ende Erueliken pachte ende tseinse omme de Somme van viertich scellinghen parisis vlaemscher munten siaers Erueliker Renten te gheldene ende te betalene den vorseijden Jan wetsteen zijnen hoyrs ende naercommers of den bringher dees briefs Cause van hem hebbende van nu voort a... teenen paymente Jn elc Jaer Te wetene telken bamesse waerof teerste payment vallen zal te bamesse eerst commende naer de date van desen presenten tsaertere ende tander payment te bamesse daer naer volghende ende Alzo voort van Jare te Jare ende van paymente te paymente achteruolghende telken bamesse viertich scellinghen parisis gheldende Eeuwelike ende Eruelike gheduerende Ende dat met Zuelken ghelde als telken daghe van paymente ghemeenlike cours hebben zal bins den lande ende graefscip van vlaendre Jn desen manieren ende condicien waert zo dat Joncvrauwe katelijne scaecx of pieter haer zone of haerlieder hoyrs ende narcommers of de ghone die Jn tijden toecommende cause van den vorseijden besette hebben zal teenighen tijden Jn ghebreke ware van wel ende vulcommelike te betalene dese... voirseijde Eruelike Rente alle Jare ten daghe van paymente bouen verclaerst met zuelken ghelde ende munten als vorseijt es Dit danne stappans de voirseijde Jan Wetsteen zijne hoyrs ende naercommers of de bringher deser lettren Cause hebbende alzoo voirseijt es mach commen te wette met desen presenten tsaertere ende Winnen af al wettelike naer costume ende vsage van der vierschaere voirseijt de plecke van eruen ende de Cateijlen vooren verclaerst Ende die houden ouer zijn vrije eijghen propre goed Eeuwelike ende eruelike te zijnen bouf ende te zijns hoyrs ende naercommers bouf zonder daerof nemmermeer yement te doene bate Rekeninghe of wederkeeringhe Jn eenigher manieren ende emmer altoos behouden sheeren landschout Jn kennesse der waerheden zo hebben wij Scepenen voornoomdt ten neeresten verzoucke van partijen ouer beede zijden desen presenten tsaertere gheze ghelt elc onser met zijnen propren zeghele vuthanghende Aldus ghedaen ende vulcommen te wette Jn der manieren voorscreuen vp den viue ende twintichsten dach van octobre Jnt Jaer ons heeren duust vierhondert Achte ende veertich

test

P. Coene

test

Jan Wetsteens erueliken saertere op mer Joncvrauwe catelijne scaecx ende pieter veranneman hare zone