Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423********

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-10-1454

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare van de koop door Anthonis Wetsteen van een jaarlijkse erfrente van Jan Wetsteen

Beschrijving: De schepenen van de stad Roeselare verklaren dat heer Anthonis Wetsteen van Jan Wetsteen een jaarlijkse erfrente van 9 groten Vlaamse munt kocht; deze rente staat bezet op een huis en erf te Roeselare [+ situering van het erf; + voorwaarden van de rente].

Opmerking: Op het document staat: "Doc. 9".

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Gillis vander strate vincent de smet Roegier de heedene Jan cauoet ende pieter vitin Scepenen vander stede van Roesslare doen cond allen lieden dat her anthonis wetsteen heuet ghecocht ende wel betaelt bij goeden loyalen coope ende voorw... Jeghen Jan wetsteen neghen groten vlaemscher munten erueliker Renten siaers brodelik? heffende vute neghen ende twintich groten eruelike Renten beset ende gheassigneert vp een huus ende erue staende ende ligghende bins der stede ende scependomme van Roesslare ande zuudzijde vander ooststrate Tusschen der wedewe aertuers van Rolleghems erue ouer eenzijde ende callen cruuken erue ouer andre met al datter toebehoort metten poortcheins Jaerlix der vute gaende Te gheldene ende te betaelne de voornomde neghen groten eruelic tsiaers den voorseijden her anthonis zijnen hoirs ende naercommers op den ghonen die cause van hem hebben zal elcx Jaers ten eenen paymente te wetene te baefmesse eerstcommende ende also voort tallen baefmessen van Jare te Jare van paymente te paymente eeuwelike ende eruelike gheduerende met zuelken gheldt ende paymente alsment ontfaen zal ons gheduchts heeren sgrauen van vlaenderen eruelike Rente Jaerlicx In vlaendren dese voorseijde neghen groten eruelic tsiaers beset ende bewijst Jnder manieren voorscreuen heuet de zelue her anthonis ontfaen te wette vanden voornomden Jan met halme met ghiften ende met ghewedder waerscepen wel ende wttelike naer costumen ende vsaigen vander stede van Roesslare Jn oorcondscepen der waerheden hebben wij scepenen voornomt dese presente lettren bezeghelt metten zeghel vander stede van Roesslare vuthanghende den xxij dach Jn octobre Jnt Jaer duust vierhondert viere ende vichtich

test

Nu Joores trerchin Nu de weduwe