Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423*******

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-08-1457

Type: Bevestiging door de schepenen en raad van Roeselare van het feit dat Janne Wetsteen afstand doet van een erfrente, ten gunste van zijn zoon Anthonis, op voorwaarde dat deze er een wekelijkse mis mee zal laten doen voor de ziel van Janne van Rolleghem

Beschrijving: De schepenen en raad van de stad Roeselare verklaren dat Janne Wetsteen afstand gedaan heeft van een jaarlijkse erfrente van 6 ponden parisis Vlaamse munt, bezet op erven en huizen te Roeselare, onder het hof van Izegem buiten Roeselare, en binnen de heerlijkheid van Moorslede. Hij schenkt deze erfrente aan zijn zoon, meester Anthonis Wetsteen, priester, op voorwaarde dat deze in de kerk van Roeselare eeuwig een wekelijkse mis zou doen lezen voor het zielenheil van Janne van Rolleghem en alle overledenen, dit als een gevolg van het vreemde overlijden van de genoemde Janne, zoals blijkt uit een vonnis van de schepenen van de keure van Gent. Mochten Anthonis of zijn erfgenamen ooit in gebreke blijven om deze mis te laten lezen, dan zullen de kerkmeesters die rente mogen innen, om de genoemde wekelijkse mis daarmee te laten doen [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: Op het document staat: "Doc. 8".

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Allen den ghonen die dese presente lettren zullen zien ende horen lesen Scepenen ende Raed vander stede van Roesselare Saluut Doen te wetene dat ter cause van zesse ponden parisis vlaemscher munten eruelike Renten siaers toebehorende Janne Wetsteen beset bewijst ende gheassigneert vp zekere plecken van eruen metten huussen ende cateijlen erduast worteluast ende negheluast daer vp zijnde ligghende onder diuersche heeren Te weten veertich schele parisis binnen de stede van Roesselare Jtem veertich schele parisis onder den burgraue van veurne onder ziin heerscepie ten houe tyseghem buten Roesselare Ende veertich schele parisis onder de vierschare ende heerlichede van moorslede vallende elc zonderlinghe te zeluen daghen van payementen Also de vorseijde zaken bet ende vulcommeliker blijken moghen bijden lettren ende chaertren beseghelt metten zeghele vander stede van Roesselare metten zeghelen vander wetten vander vorseijder heerscepen vanden houe tyseghem buten Roesselare ende moorselede Die wij Daer af zaghen In scrifturen ende zeghelen gans gheene ongherasert ende zonder corupcie duer de welke wij dese onse lettren ghesteken ende gheannexeirt hebben Is[?] voor ons commen de voornomde Jan Wetsteen ende es afghegaen vanden zeluen zesse ponden parisisse erueliker Renten siaers metten wettelike saertren ende brieuen daerIn de voorseijde Renten al Jnt langhe begrepen ende verclaerst staen ende met al Den Rechte dies hem daer an cleuen mochte bij eeneghen weghe ende heeft Die ghegheuen ende vp ghedreghen tonser presencien wel ende wettelick naer costume ende vsaigen vander zeluer stede meester Anthonis wetsteen zinen zone priester te zinen bouf te ziins hoyrs ende naercommers bouf omme de zelue zesse ponden parisis eruelic siaers bij hem zinen hoyrs ende naercommers cause hebbende vanden vorseijden Rente te heffene te hebbene ende tontfane eeuwelike ende eeuelijke ghedurende zonder den vorseijden Jan wetsteen of zinen naercommers In toecommenden tijden eenich Recht of Deel thebbene of te haellene an De zelue Rente In eenighen manieren behouden[de?] Dat de vorseijde meester Anthonis Wetsteen zinen hoyrs ende naercommers of die cause vander zeluer Renten hebben zullen ghehouden ende sculdich waren of worden te doene of te doen doene een lesende messe de weke eeuwelike ende eruelike ghedurende binnen der kerken te Roesselare ouer ende In lauenessen vande zielen van wilen was Janne van Rolleghem ende allen zielen naer den vutwisene vander vonnesse vanden zonderlinghe vanden Doot vanden vorseijden Jan ghegheuen bij Scepenen van kuere In ghend Ende waert zo dat gheuiele In toecommenden tijden dat de vorseijde meester Anthonis ziine hoyrs ende naercommers of de ghone die cause vande vorseijde Renten hebben zouden In eeneghen tiiden In ghebreke worden vande vorseijde messe te doene of doen doene Jnder manieren voorscreuen of eenich onghebruuc dade vander zeluer Rente hebbende also vorseijt es belooft gheconsenteirt ende ghewillecuert Dat de ghesworne vande vorseijde kerke van Roesselare of ander die cause vander zeluer kerken hebben zullen hand zullen moghen slaen ande vorseijde Rente ten oorbare ende proffite vander zeluer kerke omme daermede te doen doene de vorseijde messe bijden ghonen dient hemlieden ghelieuen zal ende tontghebruuc vander zeluer Rente vp datter eenich worde daer vooren te Innene vp den ghonen die tonghebruuc doen zouden voor elken penninc viere ende twintich penninghe omme metten zeluen penninghen te copene andre Rente vp goet beset alsoet behoren zoude Altoos In voordernessen ende zonder vermindringhe vanden vorseijden dienste In kennessen van desen zo hebben wij scepenen ende Raed bouen ghenoomd dese lettre gheseghelt metter zeghele van zaken Der vorseijde stede van Roesselare vuthanghende ghedaen Den xij.en dach In ouste Int jaer xiiijC zeuene ende vijftich