Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423******

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-05-1495

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare van de koop door Anthuenis Wetsteen van een jaarlijkse erfrente van Jan Damman en echtgenote

Beschrijving: De schepenen van de stad Roeselare bevestigen dat meester Anthuenis Wetsteen, priester, van Jan Damman en zijn echtgenote een jaarlijkse erfrente van 20 schellingen parisis Vlaamse munt kocht. De rente staat bezet op een erf met huis, gelegen binnen Roeselare [+ situering van het erf; + voorwaarden van de rente].

Opmerking: Op het document staat: "Doc. 7".

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij michiel tornoys fransoijs cosaert Jan Reynaert Daneel van Westbusch ende Augustiin Veranneman Scepenen vander stede van Roesselare Doen cond allen lieden dat meestre Anthuenis wetsteen p[res]b[it]re heift ghecocht ende wel betaelt bij goeden loyalen coope ende voorwaerden Jeghen Jan damman ende zijnen wiue Twintich scellinghen parisis vlaem[sche] munten erueliker Renten siaers beset bewijst ende gheassigneirt vp een behuusde stede ende erue met al hueren toebehoorten Den zeluen Jan toebehoorende staende ende ligghende bins deser stede ende scependomme ande noortzijde vander ooststrate boosten den straetkine streckende te mijns heeren van Rauesteins houewaert ende Jan bollekins cant ouer andre achterwaert streckende toten portdijcke anden keerselare streckende westewaert toter wulghe an tstraetkin met tweelf scellinghen parisis den dissche ende den poortcheins Jaerlix eruelike voren daerute gaende Te gheldene ende te betalene de voornomde eruelike rente den voornomden meestre Anthuenis of Den ghonen die cause van hem hebben zal bringher deser lettren van nv voordan alle Jare te bamesse eeuwelike ende eruelike gheduerende met zulken ghelde ende midts alsmen Jaerlicx sgrauen van vlaenderen demeynen ontfaen zal In vlaendre Dese voornomde eruelike Rente heift de voornomde meester anthuenis ontfaen te wette vanden voornomden Jan met halmen met ghiften ende met ghewedder waerscepen Jeghen allen lieden wel ende wettelike naer costumen ende vsaigen vander zeluer stede Jn kennessen van desen hebben wij scepenen voornomt dese lettren gheseghelt metten zeghele vander voornomde stede van Roesselare Jnt Jaer Duust CCCC viue ende neghenthich den elleuensten dach van meye

test

Meester anth[onis] wetsteen