Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1411

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare van de koop door Jacob de Pie van een jaarlijkse erfelijke rente van Jan Langvoete

Beschrijving: De schepenen van Roeselare verklaren dat Jacob de Pie van Jan Langvoete een erfelijke rente van 12 pond parisis per jaar kocht. Deze rente staat bezet op een erf binnen het schependom van Roeselare [+ situering van het erf; + voorwaarden van de rente].

Opmerking: Op het document staat: "Doc. 6".

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij steuin marael Joes van der haghe willem de bouuere Jan de cupre ende ende Jan verannenman zeghers sone Scepenen van der stede van Roesslare Doen cond allen lieden Dat Jacob de pie heeft ghecocht ende wel betaeld bi Goeden loyalen coepe ende voerworden Jeghens Jan langvoete twellef ponde parisis siaers Eerfueliker Renten Bezet ende bewijst sinde vp eenne plaetse? van Eerfuen toehoorende den zeluen Jan met allen den husen ende cateilen daer vp sinde ende met al datter toehoerd Eerduast nagheluast of worteluast Ende behouden alle weerdichghe bezettinghen Daer vp ghedaen voor de date van desen tsaerter Staende ende ligghende dese eerfue huze ende cateilen vorseijt bin den scependomme van Roesslare an Doest zijde van der maerct Tusschen Calis[?] maertins eerfue an een ziide Ende Jan verannenmans boudeins sone eerfue an dander zijde Ooststreckende al zoe lang ende al zoe breed alser toebehoord Te gheldene ende te betaelne dese Eerfuelike Rente vorseijt Jacob den pie hem sinen Oesgie[?] ende naercommers of andien persoon van hem hebbende cause elles siaers te tween payementen achtervolgh... de Te wetene te halfmaerte Eerst comende naer de date van desen tsaerter deene helt Ende te sinte baefs messe naef daer naer volghende dander helt ende al zoe voerd van Jare te Jare van payemente te payemente eewelike ende eerfuelike gheduerende met alzulken ghelde ende munten als men betalen sal Ons gheduchs heeren Eerfuelike rente van vlaendre Jaerliix Jn vlaendre Dese Eerfuelike Rente vorseijt bezet ende bewiist sinde Jn der manieren dat vorseijt es heeft Jacob de pie Ontfaen van jan langvoete met halme met ghiften ende met ghewedden waerscepe wel ende wettelike naer costume ende huzage van der stede van Roesslare Jn kennessen van den warede hebben wij Scepenen vornomd desen tsaerter Ghezeghelt met den zegle van der stede van Roesslare hute hanghende Ghedaen Jnt Jaer dusentich viere hondert ende elleuene den twintichsten dach van septembre

test

Hier of viij lb parisis siaers vp sander van der capelle[?] stede an de maerct van viue messe Eruelijke te doene voor sinte michiels te Roeslare Ende mids den brant der ghebuerde anno m. lxxxviij es quijte ghescolden ende ghelt Jarelijcx alst blijct bijden saertere hier an ghehecht toter somme van v lb xiiij s viij d ende al vp ghedreghen der capelrie van sinte michiele Jnde kerke van Roeslare