Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1423****

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-06-1495

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare van de koop door meester Anthonis Wetsteen, van een erfelijke rente van Pieter le Francq en echtgenote

Beschrijving: De schepenen van Roeselare verklaren dat meester Anthonis Wetsteen, priester, van Pietre le Francq en zijn echtgenote een jaarlijkse erfrente van 5 pond 14 schelling 8 penning parisis Vlaamse munt kocht; deze rente staat bezet op een hofstede met woning, gelegen te Roeselare [+ situering van het goed; + voorwaarden van de rente].

Opmerking: Op het document staat: "Doc. 5".

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij michiel tornoys fransoijs cosaert Jan Reijnaert Daneel van westbusch ende augustiin veranneman Scepenen vander stede van Roesselare Doen cond allen lieden dat meester Anthonis Wetsteen pbre heeft ghecocht ende wel betaelt bij goeden loyalen coope ende voorwaerden Jeghen pietre le francq ende zijnen wiue viue ponden xiiij scell[inghen] achte penninghen parisis vlaemsche munten erueliker Renten siaers broederliicke heffende vte achte ponden parisis siaers Beste bewijst ende gheassigneert vp een behuusde stede ende erue met allen dien huusen ende cateylen erduast worteluast ende naghelvast daerup ende Jn zijnde Den zeluen pietre toebehoorende staende ende liggghende bins deser stede ende scependomme van Roesselare andt oostzijde vanden... tusschen Der erue ter zwane ouer een zijde ende pieter goossins erue ouer andre achterwaert streckende also verre alss toebehoo... metten poortcheins Jaerlicx eruelick voren daerute gaende Te gheldene ende te betalene De voornomde eruelike Rente Den voornomden meestre anthonis zijnen hoyrs ende naercommers of den ghonen die cause van hem hebben zal bringher dese ... van nv voordan alle Jare ter lichtmesse eeuwelike ende eruelike gheduerende met zulken ghelde als van Jaerlicx sgrauen van vlaendre demeynen ontfaen zal In vlaendren Dese voornomde eruelike Rente heift de voornomde meester Anthonis ontfaen te wette vanden voornomden pieter ende zijnen wiue met halmen met ghiften ende met ghewedder waerscepen Jeghen allen leiden wel ende wettelike naer costumen ende vsaigen vanden zeluen stede Jn kennessen van desen hebben wij scepenen voornomt dese lettren gheseghelt metten zeghele vander voornomder stede van Roessel[aere] Jnt Jaer duust CCCC viue ende neghentich den Derden Dach van wedemaent

test

Meester Anth[eunis] wetsteen