Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1366

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-01-1779

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; het behandelt 3 verschillende jaargetijden, waarvan de twee meest recente op dezelfde datum gesticht werden; deze datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "vanden 3.en april 1778" (03/04/1778); "op den eersten vrijdagh der maendt meij 1779" (07/05/1779); "telckens op den 12.en oust mogelick sijnde ende dit ten 8 uren s'morgens" (12/08); "op den 12.en oust 1779" (12/08/1779); "op den 7.en Junij ofte daer ontrent t Beginnen met den jaere 1780" (07/06/1780).

Type: Informatie betreffende 3 jaargetijden in de kerk van Zonnebeke, gesticht bij de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Informatie betreffende 3 jaargetijdenstichtingen bij de dis van Zonnebeke. Het betreft 1° het jaargetijde van Felix Le Bleu, ontvanger van de abdij van Zonnebeke (gesticht 03/04/1778; + voorwaarden jaargetijde); 2° het jaargetijde van Cathrine Francisca en Marie Jacoba van Heule (gesticht 29/01/1779; + voorwaarden jaargetijde); 3° het jaargetijde van Pieter Joannes de Zeure en Dorothea Scholastica Holvoet (gesticht 29/01/1779; + voorwaarden jaargetijde).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den Eerweirden heer ontfanger Felix Le Bleu heeft gefondeert op den disch van Zonnebeke bij Wettelicke acte vanden 3.en april 1778 een Eeuwig Jaergetijde op de volgende Conditien:

1° dat er in de prochiaele kercke van Zonnebeke sal jaerlickx moeten gesongen worden een jaergetijde ende gedaen worden eene lesende misse Jmmediatelick naer Elck jaergetijde t'Elckens op den eersten vrijdagh der maendt meij soo lange den selven heer le Bleu sal Leven te weten t'selve jaergetijde tot Laevenisse van sijne afgestorven ouders ende de gesongene misse ter eeren van de passie van ons heeren Jesu Christi

2° Nemaer naer de doodt van den selven heer sal t'jaergetijde moeten jaerlickx ontrent sijnen sterfdagh gesongen worden tot Laevenisse van sijne eijgen Ziele ende de voormelde misse gelezen worden tot Laevenisse der Zielen van sijne geseijde ouders

3° Sal t'jaergetijde ende misse t'Elckens sondaghs te voorent moeten recommandeert worden inde voormelde kercke

Retributie

Aen den heer Pastor een gulden Courant aen den Celebrant der misse acht stuijvers aen de kercke over waschlicht [etceter]a Twee Stuijvers aen den Coster Thien stuijvers

T'eerste jaergetijde ende Lesende misse te Celebrêren op den eersten vrijdagh der maendt meij 1779

Volgens wettelicke acte vanden 29.en Januarij 1779 is insgelijckx gefondeert Jaergetijde tot laevenisse van de Zielen van Cathrine francisca ende marie jacoba van heule op de volgende Conditien

1° Dat dit jaergetijde Eeuwiglick sal moeten gesongen

test

worden in de prochiaele kercke van Zonnebeke t'Elckens op den 12.en oust mogelick sijnde ende dit ten 8 uren s'morgens Recommandêrende t selve sondaghs te vooren

2° Dat er gedeurende 50 Consecutijve jaeren sal moeten naer t'Celebrêren vant selve jaergetijde gedistribueert worden aen den armen in de kercke tot de weirde van 16 lb parasis in Broodt daer onder begrepen den onkosten van het Backen t'selve Broodt

3° Dat het Eerste jaergetijde ende eerste distributie van Broodt sal moeten geschieden op den 12.en oust 1779

Retributie

aen den heer pastor een gulden Courant aen den Coster Thien Stuijvers aen de kercke over waschlicht missebroot [etceter]a Ses Stuijvers

Volgens wettelicke acte van den 29.en Januarij 1779 is van gelijcken gefondeert jaergetijde tot Laevenisse van Pieter joannes de Zeure ende Dorothea Scholastica holvoet sijne huijsvrauwe op de volgende Conditien

1° Dat er tot inder Eeuwigheijdt jaerlickx inde prochiale kercke van Zonnebeke op den 7.en Junij ofte daer ontrent te Beginnen met den jaere 1780 sal moeten gecelebreert worden een jaergetijde met eenen assistent ende dit ten 8 uren S'morgens

2° dat den assistent Jmmediaetelick naer het jaergetijde sal moeten doen eene Lesende misse

3° dat op de Begraefplaetse van dito de Zeure gedeurende

t'jaergetijde ende Lesende misse Sal moeten gestelt worden eene tombe met Twee Brandende wassen Keirsen aen welcke tombe sal moeten gelesen wesen de profundis soo door den Celebrant van t'jaergetijde als door den priester die de Lesende misse sal gedaen hebben

4° dat er gedeurende 50 Consecutijve jaeren sal moeten naer jeder jaergetijde gedistribueert worden aen den armen eenen sack Coorn geconverteert in Broodt

Retributie

aen den heer Pastor een entwintigh Stuijvers aenden assistent met Lesende misse 19 Stuijvers aen den Coster 12 Stuijvers aen de Kercke 12 Stuijvers