Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1390

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-04-1670

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Inden Jare 1652".

Type: Opstellen van een staat van goed van de abdij van Zonnebeke na het overlijden van de abt

Beschrijving: Bij een wisseling van abt in de abdij van Zonnebeke, ten gevolge van het overlijden van de vorige abt, wordt een staat van goed opgesteld van de temporele bezittingen van de abdij, en deze wordt voorgelegd aan Guill[iaum]e Vandeperre, deken van Sint-Maarten te Ieper, en P[iete]r van Lichtervelde, hoogbaljuw van Ieper [+ opsomming van gronden, inkomsten, en bezit in speci├źn].

Opmerking: De tekst begint met 'Voorts', wat doet vermoeden dat hij oorspronkelijk werd voorafgegaan door een andere tekst; ook de verwijzing naar 'den voorseijden clooster' doet dit vermoeden.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkermarge: 1670 raekt het inkomen der Abdij]

Voorts Jn voldoenijn[ghe] van het ouerbrenghe[n] van[den?] staet vande temporele goedijn[ghen] van den voors[eijden] clooster is ghecompareert heer ambrosius van[der] weerde prior heer allipius v[er]haghe pastor e[nde] heer Jacobus piers hebben[de] veele Jare[n] van de sel[ue] temporele goedere[n] ghehadt de administra[ti]e e[nde] ov[er]sulcx particulierel[ijck] gheJnformeert van[de] Jncommen der sel[ue] dewel[cke] ons hebben ov[er]gheleijt ee[n] staet van goedere[n] ende Jncomme[n] van[de] sel[ue] [doorstreept: prochie] abdie de wel[cke] wij hebben gheconfereert met den voorgae[nden] staet van goede ghemaeckt In[den] Jare 1652 [doorstreept: bij] ghepresenteert ae[nden] Eerw[eerde]n heere guill[iaum]e vandeperre deken van S[in]t Martens ter Jpre en[de] p[iete]r van lichtervelde hooghballiu van Jpre ghecommitteerde tot het v[er]kiesen en[de] voteren va[n] eenen nieuwen abt ten ancommen van[den] voorschreuen heer melchior dauid ende hebben beuonden dat alle de sel[ue] partien Jn[den] sel[uen] voorgae[nden] staet begrepe[n] sijn conforme anden Jeghenwoor- dighen staet behaluens dat de portie van het Jncommen alsdan Jaerel[ijckx] alleene bedroeg iij.C xlj lb x s gr[ooten] vl[aemsch] daer het Jncommen jeghenwoordich beloopt tot vj.C [...?] lxviij lb xviii s gr[ooten] vl[aemsch] daerjeghens In Jaerel[ijcksche] ghelden j.C lxxix lb ij s xj gr[ooten] vl[aemsch] danof de v[er]loopen e[nde] capitale[n] bedraghen j.M iiij.C lxiiij lb xvij s vij g[rooten] ses [...?] bouen 1907 lb 14 s [...?] 10 g[rooten] vl[aemsch] # alles volghe[nde] [# van diuersche vlieghe[nde] schulden] de voors[eijde] declara[ti]e e[nde] specifica[ti]e ten desen bij ghevoucht e[nde] bij ons gheparapheert [doorstreept: Vijt welcken staet oock te siene is dat Jn tvoors[eijde] Jaerel[ijcksche] Jncomme[n] niet begrepe[n] is heml[ieder] woonstede tot zonnebeke e[nde] ghebruijck[?] van lande consisteren[de] In ontrent de hondert ghemeten winnende Landen mitg[ader]s een refuge binnen Jpre

Van ghelijken voort daerbij beuonden dat de totaliteijt van alle de landen Landen [sic] soo meesschen busschen saijlanden

test
[voorkant]

e[nde] andere consisteren Jn[den] nombre van 343 ghe[mete]n winnen[de] Landen 635[?] heyen onvruchtbaer 600 ghe[mete]n

Hebben[de] voorder den voors[eijden] ontfangher v[er]claerst naer de doot van[den] voors[eijden] abt Jn ghereede pennijn[ghen] niet meer beuonden thebben als xxij lb x s gr[ooten] vl[aemsch] ende dat de actiue schulden soo van pachten als andersins de wel[cke] resteren te betaelen niet meer en bedraghen als hondert vijftich pon[den] gr[ooten] vl[aemsch] Saluo Justo e[nde] tgonne ontfanghe[n] is tsijdert de doot voors[eij]t is gheremployeert Jn[de] alimenta[ti]e van[de] religeusen e[nde] ander nootsakelich[eij]t

Aldus dese[n] besoigne ghedae[n] gheslote[n] en[de] ghearresteert desen 16.e april 1670 bij Ons onderschreue[n] Toor[cond]en

Mathias frederijck Abt van Voormeseele

R. de Vos de Steenwijck

test

[getypte transcriptie, die bij het document zat]