Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1391

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-03-1673

Type: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en het bestuur van Roeselare-Ambacht, betreffende het issuerecht voor een door de abdij gekocht goed te Roeselare, en kwitantie door de issuemeester aan de abdij

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke kocht van Marijn Willaert een hof te Roeselare, gelegen binnen Roeselare-Ambacht. De baljuw, burgemeester en schepenen van Roeselare-Ambacht eisten dat daarop issuerecht betaald zou worden. De baljuw, jonker Jan Jaecques van Lare, en de burgemeester, Jan Verelst, kwamen met de abdij overeen dat de abdij 4 patacons zou betalen. Augustijn Poirette, issuemeester, bevestigt dat hij die som ontving van Augustijn Deuers, prior van de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

Alsoo mijne heeren Bailliu Burchm[eeste]re ende Schepenen van rousselaerambacht pretendeerden recht van Jssue tot laste vande Abdije van Sonnebeke ter cause vanden coop van een houe[?] gheleghen binnen rousselaere onder t'ambacht ande westsijde vande gijdsche strate bijden Eerw[eerden] heere prelaet van tsel[ue] Sonnebeke Jeghens marijn willaert met consorten ghecocht soo Jst dat heer ende m[eeste]re Augustijn Deuers Prior vande voornomde Abdije dienangaende is veraccordeert met Jo[ncke]r Jan Jaecques van lare Bailliu ende Jan verelst Burchm[eeste]re van t'voors[eijd]e ambacht ende in voldoenin[ghe] vande voorghemelde Jssue belooft te betale[n] tot proffijte van tselue ambacht de somme van vier patacons actum xiiij.en martij 1673 Toircon[den]

Jean Jacques van Laer Berghendale

Jan V[er]elst f[ilius] robert

Ontfaen bijden onderschr[euen] inde qualiteijt als Jssumeester van rousselaerambt de vier patacons hier voor vermelt van heer e[nde] m[eeste]re Augustijn deuers Prior van[de] Abdije van Sonneb[eke]

Augustijn Poirette

test
[voorkant]

accoort van Jssue van 2 lijne[n] 54 roe[de]n lants onder Rousselare hambacht ghecoocht te[n] Jaere 1663 van marijn Willaert e[nde] consoorten door de[n] Eerw[eerdich]t heere melchior dauid Abdt van Sonnebeke