Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1394

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1699

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "date als voren" (25/11/1699); "1699".

Type: Verklaring door de baljuw en onderbaljuw van Zonnebeke dat de abdij en haar pachters niet beboet zullen worden voor gebreken, opgemerkt bij straat- en beekschouwingen

Beschrijving: Baljuw Ghelein Mannes en onderbaljuw Alexander Laga van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke, verklaren dat zij de abdij - en de pachters van de abdij - geen boeten zullen doen betalen tengevolge van straat- en beekschouwingen. De gebreken die zij opmerken, zullen zij herstellen zonder daarvoor betaald te worden.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreuen belooft an[den] Eerweerdighen heere Abt e[nde] heere van Sonnebeke dat hij geene boeten sal doen betaelen van Straeten e[nde] bekeschauwijn[ghen] van[de] Landen e[nde] busschen van[de] selue abdije soo bij hun gebruickt als bij heurl[ieder] pachters doende nochtans de Schauwijn[ghe] e[nde] de faulten repareren midsgaders niet te pretenderen eenigh v[er]gelt ouer sijne diensten die hij soude connen doen ten sijnen v[er]soecke e[nde] voor sijne Abdije ter tijde van sijne bedienijn[ghe] in[de] Balliuage van t'selue Sonnebeke Toircon[den] desen 25.e[n] Nouember 1699

Ghelein Mannes 1699

Den onderschreuen als onderbailliu van Sonnebeke belooft hem in alles te conformeren naer den Bailliu Mannes Jngeuolge de declaratie hieruoren staende Toircon[den] date als voren

A[le]x[ander] laga