Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1395

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-11-1699

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Alexander Laga als onderbaljuw van Zonnebeke

Beschrijving: Ambrosius, abt en heer van Zonnebeke, stelt Alexander Laga aan als onderbaljuw van Zonnebeke. Als heer van Zonnebeke heeft hij het recht om twee baljuws aan te stellen. Hij wil de bevolking van Zonnebeke wel nodeloze kosten besparen, maar vindt het toch aangeraden - voor hun eigen welzijn - dat de baljuw iemand naast zich krijgt die de ingezetenen kan helpen beschermen. De aanstelling geldt voor 3 jaar.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Ambrosius Abt e[nde] heere van Sonnebeke hebbende alsnu de macht e[nde] authoriteit van te maecken e[nde] committeren twee baillius deser voorn[omde] prochie willende het Ghemeente soulageren van noodeloose costen vijndende nochtans noodich soo voor onsen dienst als voor het weluaren van[de] Jnhabitanten e[nde] conseruatie van hunne goederen datter worden ghestelt e[nde] ghecommitteert eenen onderbailliu o[m]me t'aduigileren in alle vooruallen[de] occasien soo nopen[de] den dienst van[den] Ma[jestei]t als van onsen e[nde] conseruatie van onse Jnghesetene soo ist dat wij regard ghenomen hebbende op de capaciteit e[nde] neersticheit van[den] persoon van Alexander Laga e[nde] wel gheinformeert sijnde van sijn goet comportement hebben an hem gheconfereert het officie van onderbailliu deser heele Prochie Jnde plaetse van tweedden Bailliu mette prouffijcten e[nde] emolumenten voor d'eene helft an t'officie van Bailliu competerende alles bij provisie e[nde] voor den tijt van drije Jaeren mits doende den ghewoonel[ijcken] eedt daertoe staende Actum in onse Abdije den 13.en Nouember 1699 Toircon[den]

Ambrosius Abt ende Heere van Sonnebeke