Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1425

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-03-1771

Type: Aanbeveling door het stadsbestuur van Roeselare aan de abt van Zonnebeke van de heer David voor de positie van koster-zangmeester in de kerk van Roeselare

Beschrijving: De heer Denys, koster en zangmeester van de parochiekerk van Roeselare, kwam te overlijden. Op verzoek van de familie van de heer David, priester en inwoner van Roeselare, stuurt het stadsbestuur een aanbevelingsbrief naar de abt van Zonnebeke, om te vragen dat David door de abt zou aangesteld worden als nieuwe koster-zangmeester. Zijn kennis van muziek laat te wensen over, maar hij is bereid iemand in te huren om zijn muzikale verplichtingen te vervullen; prediken en biecht horen kan hij wel.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Eerweerdighsten heer

Den heer Denys coster ende sangh- meester der prochiekercke dezer stede hedent sijnde overleden heeft de familie van den heer priester David Jnboorlingh dezer stede aen ons geaddresseert teneijnde van te becommen onse brieven van recommandatie bij VEE[rweerdicheij]t tot becommen het gheseijde vacerende beneficie ende alhoewel den selven heer david niet en besit de musike soo het vereijst tot singen, dirigeren, ende leeren derzelve aen de Coraelen ofte andere Kijnderen waermede het selve beneficie belast is, mits ons versekeringhe gegeven sijnde van dat hij submissie sal geven van te stellen persoon Capable tot exonereren het voorseijde last van musike ten appaisemente van ons ende successeurs tot meerder eere ende Glorie van den goddelicken dienst ende ten

test

voorderen dat hij gerecommandeerden Capable is tot prediken en biechtvader te wezen als actuelijck doende diergelijcke diensten ende alhier staet oock te doen deze ende meer andere redenen heeft ons gemoveert om den gheseijden heer david te recommanderen in de goede gratie van VEE[rweerdigheij]t als collateur van het geseijde beneficie sullende hooghelicx verplicht wezen ende onse danckbaerheijdt trachten te betoonen voor de gratie die VEE[rweerdicheij]t aen hem diesaengaende sult believen te doen

Wij hebben d'Eere te wezen met alle veneratie ende respect

Eerweerdighsten heer

VEE[rweerdigheit]s oodtmoedighste en onderdanigs[te] Dienaeren

Bailliu Burghmeester ende Schepenen der stede van Rousselaere

M.B. Demeulenaere

uijt onse extraordinaire Collegiale vergaderinghe van den 26.en maerte 1771

test

Aen den Eerweerdighsten

Seer Eerweerdighsten heer Joannes Baptista Devos abt ende heere van Sonnebeke in sijne abdie [etceter]a [etceter]a

Tot sonnebeke