Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1406*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1698

Type: Bevestiging door de ontvanger van de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse, van de ontvangst van de originele legger van die hernis [met opname van een kopie]

Beschrijving: J.C. Everard, ontvanger van de hernis van de abdij van Zonnebeke te Lampernisse, verklaart dat hij van Cathelyne Noppe de originele legger ervan ontving, waarvan een kopie werd opgenomen in het document [= BRU-AGSB-Z-n1406].

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

1608

Legher ende grootte vande hernesse van Zunnebeke Jn Lampernesse vernieuwt vp tJaer xvj.C achte

test

Dit naervolghende es de Leghere van alle de assignementen vande hernesse van zunnebeke toebehoorende mijn Eerwerde heeren Abt ende Conuent van Zunnebeke voorseijt gheleghen Inde prochie van Lampernesse verleghert ende vernieuwt ten versoucke van Rijckewaert Reijffins In dese tijden bailliu ende ontfangher vande voorseijde hernesse bij Jan heinderijcx gheedt Lantmeter ter presentie ende beleede van adriaen babelen[?] ende Cornelis coopman Jeghesetene der seluer prochie van Lampernesse vallendt vp den vj.en dach van Junij xvj.C achte

[modo Jo[ncke]r Jan van dixmude causa vxoris]

Aluooren Joos vanden broucke bij Coope Jeghens Dauidt de Clerck ende Cornelie filia Caerle minne zijn huusvrauwe cum suis ghelt iiij £ xvij s ix d parisis siaers beset vp een hooftmanschip groot xvij ghemeten ij Lijnen xlj roeden gheleghert zoo hier naer volght Aluooren noort west vander kercke

test

van Lampernesse de hofstede ghenaempt de hooghe poorte daer Antheunis beraet bij pachte vp woont mette sijnghele rontsomme ende metten oost bomgaert metter noortzijde ande garondegracht groot viij Lijnen iiij.XX x roeden

Jtem besuuden Dhofstede den voorsticke streckende zuut ende noort metten zuuthende ande straete die Loopt van Lampernesse naer de Cruuce met eender Abeelen Dreue ande westsijde metter oostzijde ande presbiterie van Lampernesse ende waeren wijlendt twee sticken happende ande oostzijde Jeghens tCasteel Landt groot vij ghemeten j Lijne xxxiiij Roeden

Hier of den Disch van Lampernesse ande oostzijde vanden voorseijden sticke een ghemet Lxxv Roeden wesende een hooftmanschip gheldende Jaerlicx Inde voorseijden hernesse vj s x d ob. parisis

Blijft Omme Joos vanden broucke gheldende Int voorseijde hooftmanschip vj ghemeten Lix Roeden

Den seluen Joos vanden broucke volghet noch Int selue hooftmanschip met v lijnen L Roeden t'eenen vijfhouckende... ande Cellebroeders binnen Veurne Landt metter noortwestzijde aen die van tharenburch Landt Ligghende ten noortwesthoucke vander voornomde hofstede ende bomgaert groot alsvooren v Lijnen L Roeden

[1? stixken metten ... noort oosthoucke]

Den zeluen volghet noch Int zelue hooftmanschip met vij Lijnen Landts bezuut- oost ant voorgaende stick ende beoosten ande voornomde hofstede sijnghele ende bomgaert

Jtem bet suutoost daer aen v Lijnen lxxiiij Roeden t'eenen sticke met een happe ande oostzijde toebehoorende den voornomden broucke ende voghet Int voornomde hooftmanschip

test

[m[od]o Jo[ncke]r Jan van dixmude alsvooren]

Den voornomden Joos vanden broucke ghelt xvj s vj d parisis siaers ouer wijlent pieter de hookere[?] bij cope bezet vp een hooftman- schip groot iij ghemeten landts of daer ontrent teenen hpsticke bezuutoost daer an happende ande noortzijde metter zuutsijde den dilf daer de hernesse scheet ende heuet ten oosthende een smal crom hende compt siaers alsvooren xvj s vj d parisis

T sterfhuus van Dheer Jan de woenselles bij Coope vutten sterfhuuse van Joos de boom ghelt xxvij s x d parisis siaers beset vp een hoofmanschip groot v ghemeten xx Roeden Landts ten tween sticken Ligghende ten oosthende van tvoorgaende hooftmanschip danof twester- ste es groot ij ghemeten prt. v Roeden Ende toosterste wesende een vijfhouckende stick iij ghemeten xxv Roeden benoorden an den voornomden dilf daer de hernesse scheet xxvij s x d parisis

Jtem benoorden daer aen ij L ghemeten xviij Roeden Lants t'eenen Langhen sticke met een Laene ande zuutzijde twesthende den zeluen vanden brouckes Lant toebehoorende den seluen vanden broucke ende volghet Int eerste hooftmanschip van iiij £ xvij s ix d parisis

De Cellebroeders binnen veurne ghelden xviij s iiij d parisis siaers wesende een hooftman- schip Inde voorseijde hernesse groot x Lijnen xxix Roeden metten westhende an Joos vanden broucke toosthende smessers xij ghemeten toebehoorende den seluen vanden broucke benoorden onse voorgaende ij L ghemeten xviij roeden ende metter noortzijde anden disch van Lampernesse Lant ende ant Lant van xviij s iiij d pr...

[m[od]o Jo[ncke]r Joos de La terre marie Lancksaem filia Jo[ncke]r Joos stelt haer ter hoofde den 7[?]en ougst 1612]

Joos vanden broucke bij Coope Jeghen ... Joos van thienen filius Adriaens die dat cochte Jeghens Jan Pieren filius Bernaerts doude ghelt xxiiij s iiij d parisis siaers beset vp iiij ghemeten j Lijne xxix Roeden prt. 1/8 ghemene metten

test

disch van Lampernesse ende de presbiterie aldaer In vj ghemeten xxiij Roeden ten drien sticken streckende zuut ende noort Ligghende b... oosten tvoorgaende assignement ende es dese partie ghenaempt de helft van smessers xij ghemeten besuuden an Joos vanden brouckes voorseijt Lant xxiiij s iiij d parisis

De presbiterie van Lampernesse gheldt aldaer Inde selue plaetse vp een half ghemet prt. ij Roeden ende 1/8 roets Landts gheldende daer vppe Jaerlicx ij s viij d ob. parisis

Den disch van Lampernesse ghelt oock Jnde zelue plaetse vp een ghemet prt. v Roeden siaers v s v d parisis

Sint Janshuus binnen brugghe gheldt vp iij ghemeten prt. xiiij Roeden prt. 1/4 Roets

wesende tvierendeel van smessers xij ghemeten Ligghende besuuden an tvoorgaende streckende oost ende west met een Cleen halfeken ten noordtwesthoucke van alle zijden Joos vanden brouckes Landt ende ghelt Jaerlicx teenen hooftmanschippe Inde voorseijde Hernesse xvj s iij d parisis

[m[od]o Jacques pierloot]

De kynderen van Guill[ielmu]s de Jonghe ghelden alsvooren vp t'ander vierendeel van smessers xij ghemeten ghemeene met St. Janshuus binnen brugghe In vj ghemeten prt. xxviij Roeden 1/... roets ende es een hooftmanschip alsvooren xvj s iij d parisis

[m[od]o Jo[ncke]r Jan van dixmude alsvooren]

Joos vanden broucke bij Coope Jeghens Dauidt de clerck ende Corn. zijn huusvrauwe ghelt op een hooftmanschip groot viij Lijnen Lvj Roeden landts wesende een vijfhouckende stick beoosten an tvoorgaende gasthuus Landt voorts rontsomme in Joos voorseijt Lant ende ghelt daervppe siaers xv s viij d ob. siaers

test

[m[od]o m[eeste]r pieter vanden broucke]

Den seluen vanden broucke gheldt vp een hooftmanschip groot v ghemeten xx Roeden Landts boosten daer an ende es een walleweede ende ghecocht alsvooren bewesten ande straete ghenaempt den ouden zeedijck benoorden anden seluen vanden brouckes Lant gheldende siaers daer vppe xxvij s x d ob. parisis

[modo Jo[ncke]r Jan van dixmude als vooren]

Den seluen Joos vanden broucke bij coope Jeghens Joos van thienen filius Adriaens ghelt vp een hooftmanschip groot iij L ghemeten prt. v Roeden Ligghende ten noortwest- houcke an tvoorgaende ende boosten an d'eerste helft van smessers xij ghemeten voorschreuen gheldende siaers xix s ij d parisis

[modo m[eeste]r p[iete]r van broucke]

Den zeluen ghelt noch op een hooftmanschip groot ij Lijnen lxx Roeden Ligghende ten noordt- oosthoucke daer van oost gaende totten ouden zeedijck ende es een smal sticxken ghenaempt tbaillie sticxken gheldende siaers iiij s xj d parisis

[modo Jo[ncke]r Jan van dixmude alsvooren]

Den voornomden Joos vander broucke ghelt noch vp een hooftmanschip groot v Lijnen lx Roeden Landts In een meerder stick benoorden an tvoorgaende assignement bewesten anden ouden zeedijck ende es een seer wonderlick crom stick daer wijlendt een hofstede op stoet ende Lighet ons hooftmanschip vp de suutzijde vanden sticke daer dese hernesse es scheedende jeghens de hernesse van volgaert gheldende siaers x s iij d parisis

Een ander ghelet oost ouer de straete

[Jan vande Walle]

M[eeste]re Ph[i]l[ip]s dela val bij Coope Jeghens Joos de Crane filius Jacobs ghelt vp een hooftmanschip groot vijf ghemeten j Lijne vj Roeden Ligghende betoost ouer de straete ghenaempt den oude zeedijck ten drien sticken streckende al oost ende west danof tzuuderste corter ten oosthende benoorden

test

anden disch van Lampernesse Landt toost- hende van tzuuderste sticxken an t'clooster van wercken Landt siaers xxix s v d parisis

Den disch van Lampernesse alsnu Jan vanden Walle bij laeghe Jeghens den seluen disch ghelt vp een half ghemet xiiij Roeden Lants Jnde selue prochie ende zelue hernesse iiij s j d parisis

[m[od]o Nicolais vanden broucke]

Joos vanden broucke bij Coope van Dauidt de Clerck ende Cornelie filia Caerle minne zijn huusvrauwe cum suis ghelt vp een hooftmanschip groot acht ghemeten ij Lijnen v Roeden Lants Ligghende benoorden aen tvoorgaende assignement ende noortoost ande voorseijde zeedijck commende met een cleen halfeken daer aenne de noortzijde Jan vanden Walle ende michiel de vischs Landt toosthende tLant van Jacques willems ende ghelt jaerlicx volghende t'oude Register lv s v d parisis

Jacques Willems filius Jans ter cause van Cathelijne filia Corn[elis] de boom[?] zijne moeder ghelt ouer een hooftmanschip groot iiij ghemeten Lxx Roeden Landts ende es een viercant stick Ligghende beoosten an tvoorgaende hooftman- schip besuuden an michiel de vischs Landts ende benoorden an Jan vande Walles Landt gheldende Jaerlicx xxiij s iij d ob. parisis

Mijn heere de minister vander triniteijt tot hontschoote ghelt vp vij lijnen vijf Roeden landts Ligghende ghemeene In een meerder stick met Jan vander Walle groot xj Lijnen x L Roeden b'oosten an tvoorgaende stick van oosten Caerle Jnghelraue Lant van noorden michiel de vischs Landt ende van zuuden Jan vanden Walle gheldende vpt zelue Landt xij s vj d parisis siaers

Jan vanden Walle ghelt opde Reste vanden sticke groot iiij Lijnen xxxv Roeden Siaers viij s parisis

test

Tclooster ende conuendte van wercken ghelt op vL ghemeten xxxv Roeden Landts teenen Langhen sticke een Luttel zuutwest van tvoor- gaende stick metter suutsijde zeere crom bezuudt van jacques willems voorseijt stickt een stick daer tusschen gheldende daer vppe siaers xxx s x d ob. parisis

Jan vanden walle bij Coope alsuooren Jeghens meestere Phls dela val van Atrecht ghelt vp een hooftmanschip groot zeuen ghemeten j Lijne xlvj Roeden Ligghende boosten an tvoorgaende stick hem bestreckende zuudt ende noordt commende metten zuuthende ande sijnghele van sijnder hofstede daer hij woondt tnoorthende tvoornomde assigne- ement toebehoorende de trijniteijt thontschote ende metter oostsijde tLandt van Caerle Jnghelraue compt siaers xliij s viij d parisis 43-8-0

Caerle Jnghelraue thontschote ghelt op een hofstede Ligghende een Luttel bet noortoost

van daer daer Jan schreuelare vp woont metten sticke bewesten suutwaert streckende metter synghelen benoorden ende bewesten ande hofstede metten suuthende ende oostsyde an robert de hazeJagher Landt metter westsijde Jan vanden Walles Landt Jtem benoorden hier aen noch een sticxken haeckende benoorden ande voorseijde sijnghele bewesten an tLeen van Jheroon Donche Jtem noch iiij sticx beoosten houe streckende alle oost ende west daerof de twee oosterste commen metten oosthende ande oude Agracht de noordtzijde tleen van Jheroon Donche groot tsamen xviij ghemeten ij Lijnen xxv Roeden toebehoorende den voornomden Jnghelraue gheldende Jaerlicx daer vppe v £ xiiij s viij d parisis

Mevrauwe Loijse van ghistele vrauwe van Reux ghelt ande kercke van zunnebeke x £ parisis siaers erfuelicke Rhente beset op xxiiij ghemeten Landts ofte daerontrent Jnde prochie van Lampernesse varre noordtoost

test

vander kercke ende oostewaert ouer den ouden zeedijck Jn drie plaetsen ende sticken t'eene an tandere danof twesterste es een stick van x Lijnen Lvj Roeden t'eenen veruallen hofstede metten sticke bewesten ende dreue westgaende totten ouden zeedeijck benoorden ande graue van ijseghems Landt Jtem benoorden ande voornomde veruallen hofstede alsoo oostwaert streckende een groote partije van lande benoorden ande voornomde graues Landt de noortzijde wijlendt Cornelis de baenst ende Cornelis de booms Landt groot xiiij l ghemeten of daer ontrent, beoosten daer an noch een stick oostwaert streckende de noordtzijde crom benoorden ande graues van ijseghems Landt groot vj ghemeten ij Roeden gheldende alsvooren erfuelick x £ parisis siaers

Somme tsame van dat de voorschreuen hernesse vut- brinct bij Jaere bouen de voorseijde erfuelicke rente van x £ parisis siaers noch zuuers xxxj £ xj s vj d parisis

Aldus de voornomde Hernesse nieulicx verleghert ten versoucke beleede ende bijwesen vande ghonne hier uooren Jnde prohemie ghedennomeert bij Jan heindricx gheedt Lantmeter Jn Veurnambacht vulendt opden vj.en dach van Junij xvj.C achte Toorconden ende was onderteeckendt J. Heindrickx met seker handtteeken

Ontfaen wt dhanden van Cathelyne noppe den origineelen terrier van hernesse van Zonnebeke danof de Copie hieruooren is Toorconden als ontfanghere van hernesse ut... desen 7 [septem]bre 1698

J.C. Everard

test

Lampernisse