Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1422*

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1681

Type: Bevestiging door de vierschaar van Sint-Niklaas en Nieuwkerken van de overeenkomst in BRU-AGSB-Z-n1422

Beschrijving: De s'gravenmannen en schepenen van de vierschaar van Sint-Niklaas en Nieuwkerken veroordelen de broers vander Sare tot het naleven van de overeenkomst in BRU-AGSB-Z-n1422.

Opmerking: Uittreksel uit een register. // De link met de abdij van Zonnebeke is niet meteen duidelijk.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[vierschaer v[an] S[in]t Niklaas en Nieuwkerke 1576-1691]

[uitwisseling v. goederen vander Lo...e] Extraict vuijt seker registre van Onterffenissen ende erffenissen der Vierschaere van Sinte Nicolaes ende Nieukercken begonst metten Jaere 1676 ende geeijnt ten Jaere 1681 waerinne onder andere f┬░. 322 verso et recto staet soo volght

Voor ons Schepenen ende Greffier der prochie van S[in]te Nicolaes compareerden in Persoone Jo[nck]r Guilliam Fran[coi]s vander Sare heere van ter Elst hooftschepenen vanden lande van Waes ter eender sijde ende Jo[nck]r Beirnaert vander Sare etcetera ter andere welcke voorseijde comparanten verclaerden onderlinge ende int gemeene te hebben ende possederen diuersche goederen soo leenen als erffuen gelegen inde respectiue graef- schepenen van Vlaenderen ende Arthois hemlieden gesuccedeert vuijtten hoofde van wijlent Jo[nck]r Guill[iam]e vander Sare hooftSchepenen vanden seluen Lande ende vrauwe anth.e Damas haerlieder respectiue vader ende moeder ende Alsoo de selue geerne vande gemeensaemheijt souden scheeden soo ist dat sij onderlinge d'accord sijn gevallen bij vuijt grootinge vanden leen Jeghens Leen ende erffue Jeghens erffue vuijtten seluen sterfhuijse op hemlieden te cauel gevallen elcanderen sullen vuijt leggen inder manieren naerschreuen te weten dat den voorseijden Jo[nck]r Guille frans. cedeert ende bij vuijt grootijnghe ten proffijte vanden voornomden Jo[nck]r Beirnaert quiteert alsulcke vijfde deel vande leenen als hem competerende inden voorschreuen graefschepe van Arthois

test

binnen de prochien van recq ende polincque inde heerelijcheden van marle milan lescoutre lescaue ende cabilliau bij den ouerlijden van sijnen voornomden heer vader verstorfuen met sijn deel inde erfuen ande selue Partijen annex ofte resorterende midtsgaders alsulcke twee deelen van drij daer van het goet ten burmanne liggende binnen de prochie van geluwe casselrije van cortrijcke op hem verstoruen bij den ouerlijden van hunnen voornomde vrauw moeder midtsgaders sijn deel inde cheijnslanden midtsgaders pae...l inde huijsinghe schueren stallen boomen ende ander Catheijlen opde selue partijen staende emmers soo die gestaen ende gelegen sijn tsamen mette achterstellen vande pachten vande selue parcheelen Waeruoren den voornomden Jo[nck]r Beirnaert aende voorseijde Jo[nck]r Guill[iam]e Fran[coi]s cedeert ende quitteert alsulcke leenen ende erffuen als hem sijn competerende soo vuijtten hoofde van sijnen heer vader ende moeder als vuijtten hoofde van Jo[nckvrouw]e Jaqueline vander Sare hunnen Suster gelegen binnen de prochie van Lokeren waesm[unst]re ende S[in]te Nicolaes soo sij van gel. gestaen ende gelegen sijn metten boomen catheijlen ende achterstellen van pachten ten welcken effecte sij elcanderen daere dese sullen ouerleueren de respectiue voorwaerden ende toecompsten ende sal elck commen in het gebruijck van stonden aen daete deser

test

verclaerende de voorschreuen Comparanten dat de voorseijde partijen van leenen ende erfuen sijn suijuer ende onbelast behaudens d onlosselijcke cheijnsen ende leenrechten daer uijtgaende de welcke reciproquelijck blijuen ten laste van elcx gronden van leenen ende erfuen ende omme dat alle het gonne voorseijde soude wesen goet vast ende van weerden ende onverbrekelijck soo hebben beede partijen hun in het onderhaut des selfs laeten doenen[?] ende Condempneren aldus gedaen sonder argh ofte list desen xviij.en meerte 1681 toorconden hebben de voorseijde comparanten dese beneffens ons onderteeckent ende waeren onderteeckent I. F. vander Saren B. Vander Sare J. de Cock Andries Varendonck ende I. Zaman

Jngevolge vanden voorseijden Instrumente ende consente daerinnen begrepen sijn beede den heeren comparanten ende contractanten wettelijck bij SGrauemannen ende Schepenen der vierschaere van Sinte Nicolaes ende Nieukercken gecondemp- neert int volcommen ende onderhauden vanden vorenstaenden contracte ter maenijnghe van dheer Adriaen maes Stadthauder vanden lande van Waes ende wijsdomme van Schepenen in gebannen vierschaere gehauden binnen S[in]te Nicolaes den eersten April 1681 mij Toorconden Greffier onderteeckent J. Zaman nederwaerts stont T'accordeert onderteeckent J. Zaman

Accordeert met het voornomt Registre Toirconden als Greffier

J[?] Baert