Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1419**

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-10-1744

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1744".

Type: Kopie van BRU-AGSB-Z-n1419

Beschrijving: Kopie van BRU-AGSB-Z-n1419: De baljuw en schepenen van Zonnebeke verklaren dat Geeraert Bouten voor hen verscheen, met de aanstelling tot griffier van Zonnebeke en Klerkshove, verleend door de abt van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-n1419*], en in hun handen de eed aflegde als griffier, waarbij hij verklaarde dat hij niets beloofd of gegeven had om deze positie te verkrijgen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke betrauwende opde Capaciteijt van S[ieu]r geeraert bouten ende ghejnformeert sijnde van sijn goet leven ende Comportement hebben aenden Selven Bouten gheconfereert ghelijck wij doen bij desen de greffien zoo van onse prochie van zonnebeke als van onse heerlijckhede ende leenhove van Clerckxhove Jn Langhemarckt met alle zulcke proffijten ende Emolumenten ghelijck zijnen vader ende andere hebben gehadt behoudens dat hij onse abdie sal dienen Jn alle voorvallende affairens sonder te pretenderen Eenich vergelt ende mits doende Jn onse handen ofte daer het behoort den ghewoonelijcken Eedt ten dien effecte versocht ende volcommende aen al het gonne de voorseijde greffien Jncombeert aldus ghedaen

test

Jn onse abdie onder het Cachet van onse Waepens ende om mijne blintheijt onder het hanteecken vanden heer dispensier daertoe ghecommitteert desen sevensten octobre duijst seven hondert vierenveertich ende was onderteeckent J. Steijt uijt ordre van mijn Eerweerden heer abt voorseijt ende ghecachetteert beth nederstont, Compareerde voor hubrecht Verenne bailliu phle. Jacobus Vermeersch ende pieter frans. meersseman Schepenen der prochie ende heerelicheden van zonnebeke appendentien ende dependentien S[ieu]r geeraert bouten overlegghende de Commissie hiervooren die jn onse handen heeft ghedaen den eedt als greffier deser prochie heerelichede appendentien ende dependentien ende omme dit te becommen niet t'hebben ghegeven nocht belooft nochte te sullen beloven, nochte gheven directelick noch jndirectelick breeder als hiervooren ende alles

ten voorderen opde formaliteijten ende solemniteijten Jn ghelicken gheuseert desen sevensten octobre xvij.C vierenveertich ende Waeren onderteeckent h. Verenne p. J. vander meersch ende pieter fran[ciscu]s meersseman

Naer Collaetie accordeert met d'originele Commissie ende acte opden voet onder mij onderschreven als greffier berustende toorconden desen 8.en [octo]bre 1744

G. D. Bouten 1744

test

1744 copie van de Commissie van den greffier