Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1417

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-05-1698

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Celestin Everaedt als baljuw en ontvanger van de hernis van de abdij te Lampernisse

Beschrijving: Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke, stelt Celestin Everaedt aan als baljuw en ontvanger voor de heerlijkheid van de hernis te Lampernisse, in de kasselrij van Veurne. Iedere 6 jaren moet hij rekenschap geven van zijn ontvangsten; afgezien van bepaalde andere inkomsten, ontvangt hij daarvoor ook de derde penning, en van elke rekening 2 pond parisis.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Wij Jacobus piers Abt ende Heere vande prochie van Zonnebeke op het goet raport an ons gedaen van Sieur Celestin Everaedt ende ons betrauwende op Sijnne predomie ende Cappaciteijt hebben hem gecommittert Soo wij committeren bij desen tot de bailliuagie ende ontfanck vande Eerelicke Ernes renten ons competerende in Lampernesse Castelrije van veurne hem gevende volle mach ende auctoriteijt omme de debiteuren der Selver renten in cas van noede te bewingen bij iustitie tot betaelijnge der Selver welcken onsen gecommitteerden baillieu ende ontfanger schuldich en overobligeert is alle ses iaeren van Sijnnen ontfanck ons te doene Rekenijnge bewijs ende reliqua daer voor hij Sal profiteren (boven de relieven boeten ende andersints) den derden penninck mitsgaeders van elcx Rekenijnge twee pon[den] par[isis] desen xx.[en?] meije 1698

Den onderschreuen Kendt d'origineele Commisse danof Copie hierbouen Staet Jnghetrocken thebben des[en] xx.e[n] meije 1698

C. Everard

test
[achterkant]

Copie vande Comissie van[de] bailliuage van Lampenise an Sieur Celestin Everaedt