Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1399

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1570

Type: Uittreksel uit een legger van bezittingen in de heerlijkheid en hernis van de abt van Zonnebeke te Lampernisse

Beschrijving: Uittreksel uit een legger van bezittingen in de heerlijkheid en hernis van de abt van Zonnebeke te Lampernisse.

Opmerking: Uittreksel.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extret ende copie vanden Registere ende beleghertheide van Diuersche Landen beleghert inde hernesse van mijn heere Den Abt van Zynnebeke ende dat van Zynder heerlickheide ende hernesse ligghende bijnder parochie van Lampernesse 10 [novem]bris 1570

Eerst ende aluooren een luttel betnoortweest vande kercke van Lampernesse ende noort vander strate Die compt vanden cruce te lampernessewart een hofstede mitten singele rondtsomme ende metten oost boomgaerde Daer nv woient Jan Leijssen toebehoorende als nv bernart pieren bij coope Jeghens De aeldinghen van passchier De graiue mitter noordtzijde ande garonde gracht groot viij lijnen iiij.XX x Roeden ende is een hofmanschip Inde voornomde hernesse mitten naeruoilghende Lande Den voornomden bernaert toebehoorende van iiij lb xvij s ix d parisis sjaers

Jtem bezuden daer an twee groote sticken zuutwaert streckende totter voorseijde strate Die loopt naer lampernesse ende toosterste stick heeft anden zuutoosthouck eenen? zaeck ende op de westzijde vanden westersten sticke mit eender dreue zuutwaert ghaende totter strate ghe... De voorseijde strate Jeghens De schipgracht twee voeten voor een line? wech ende zeuen voeten voor den meynewech tremanant vande voorseijde lande ten Deisen sticke waert metter oostzijde ande priestrage van Lampernesse ende Jan Mynnens lant als ter plaetse [nota] vij ghemeten een lijne xxxiiij Roeden b...er of int oosterse stick den disch van Lampernesse een ghemet Lxxv roeden ghel dende Jaerlix in Lantschulden in deise hernesse vj s x d ob. parisis aldus zoo bliues aen bernaert pieren vj ghemete Lix roeden gheldende ... vorseijde hernesse int voorseijde hofmanschip

Jtem ten noortwesthoucke van bernaert pieres voornomde hofstede betnoortoost daer an een vijfhoucke stick streckende metten noort oosthoucke ande cellebroeders van veurne ouer heer Jan van houe pbre Lant metten noortweeszijde an die van therenburch lant groot zijnde vijf lijnen en half toebehoorende den voornomden bernaert pieren gheldende Inde voornomde hernesse int voorseijde hofmanschip van iiij lb xvij s ix d parisis siaers

test

Jtem betzuutoost daer an beoosten ande voornomde hofstede singele ende booghart ande voorseijde garonde gracht vij lijnnen lants toebehoorende den voornomden bernart pieren Jnde voorseijde hernesse ende int voornomde hofmanschip

Jtem bet zuutoost daer an beoosten ande voorseijde garonde gracht ende es een stick met een haecke vp de zuutzijde vanden sticke groot vijf lijnen Lxxiiij roeden toebehoorende den voornomden bernaert gheldende Jnde voorseijde hernesse ende int voornomde hofmanscip van iiij lb xvij s ix d siaers

Jtem bet zuutoost ende bet zuut west daer an een stick met een hake beoosten bezuuden an bernart pie...s lant mette zuutzijde an Jan minnens lant oostwaert streckende ende houet? ten oosten een smal crom ... metter zuutzijde daer de hernesse scheet groot iij ghemeten of daer ontrent ende es een hofmanscip ouer willem fransoijs de crane nv toebehoorende bernaert pierin inde voorseijde hernesse van ... xvj s vj d parisis siaers

Jtem ten oosten vanden zeluen sticke benoorden daer an beoosten bezuuden ant voornomde bernaerts landt groot ... ij ghe preterbreen?

Jtem beoost daer an een vijfhoucke stick benoorden an Jan minnens lant ende beweesten an een plaetse lants ghenaempt smessers xij ghemeten ende es groot iij ghemeten xxv roeden compt bede laeste perseelen tsamen vijf ghemeten xx roeden toebehoorende bernaer pierin voornome ouer wylen victor masin ende es een hofmanscip inde voorseijde hernesse van ... xxvij s x d parisis siaer

Jtem benoorden daer an een lanck stick oostwaert streckende beoosten ant voorseijde bernaerts lant ende oock metten oost ende ant voorseijde bernaerts Landt ende waren wijlen twee sticx groot twee ghemeten en half xviij roeden toebehoorende den voornomden bernaert gheldende inde voorseijde hernesse int hofmanscip van iiij lb xvij s ix parisis siaers voorseijt

Jtem bernaert pierin ouer wijllen hector van berkijn in een plaetse van xij ghemete p[re/ra]ter Lvij Roeden ghenaempt smessers xij ghemeten iiij ghemeten een lynne xxix roeden p[ra/re]ter een achtendeel Roets ligghende al ghemeene inde voornomde xij ghemeten p[ra/re]ter Lvij roeden ende es een hofmanschip indese hernesse gheldende tsiaers xxiiij s iiij d parisis

test

hernesse Jn Lampernesse belegherthede van landen an. 1570