Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1087*****

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende datering: "Den tweeden Des Jaers Seventhien hondert vierendertich" (02/01/1734).

Type: Overzicht van de gronden te Zonnebeke die Jacobus Carpentier en kinderen verkochten aan Guiliamus De Smet

Beschrijving: Overzicht van de stukken hofstede en grond te Zonnebeke, waarvan de helft toebehoorde aan Jacobus Carpentier, en de kinderen die hij had bij Marie Bouten, en waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Franchois Durnez. Carpentier verkocht zijn helft aan Guilliamus De Smet (02/01/1734) [+ beschrijving en situering van de gronden]. De twee helften samen zijn 28 gemeten 2 lijnen en 27 roeden groot.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

tnaervolghende sijn de partien van hofstede ende landen Compete- rende over dhelft aen Jacobus Carpentier met sijne Kijnderen ghewonnen bij marie Bouten dies de wederhelft is Compete- rende ghemeene ende onverdeelt

aen Jan franchois durnez gheleghen binnen de prochie ende onder De heerlichede van Sonnebeke welcke voorseijde helft door dito Carpentier is vercocht aen Guilliamus De Smet volghens dacte danof sijnde ghereitereert

voor den notaris michiel pijpe tot Jpre den tweeden Des Jaers Seventhien hondert vierendertich behoorelick ghetabellionneert welcke partien van hofstede ende Landen Jnt gheheele Consisteren als volcht alvooren d'hofstede alwaer de huijsijnghen ende edifitien opstaen met een partieken boomgaert van Suyden ende Westen mitsgaeders achtenveertich roeden Lants over de wtdreve tot de becelaerstraete paelende van suijden westen ende noorden de naervolghende Landen van dese hofstede haeghen al Jncluijs ende van oosten deerste volghende partie gars groot Jnt gheheele twee lijnen tweeenvijftich roeden Jtem oost aende voorseijde hofstede

test

een partie onder boomgaert ende garserie Streckende oost ende west paelende van oosten t'forreest vande abdie van sonnebeke half dijck noch oost deerste volghende partie gars wulghen met vrijdom Jncluis suijt het Saijlant ter derde volghende partie doorenhaeghe met vrijdom Jncluijs West de voorgaende hofstede ende van noorden tsaijlant hierachter Staende groot twee ghemeten een Lijne neghenendertich roeden Jtem noch oost aen tleste voorgaende een partie garslant streckende alsvooren happende een weijnich opde suijtsijde paelende van oosten een Straetgien aldaer

maeckende tghescheet van beede de heerelicheden van Zonnebeke noch oost aen d'happe ende het busch d'heer philippe audancij weire Jncluijs suijt den selven busch de struijcken opden houver ofte weire met vrijdom Jncluijs noch suijt de tweede volghende partie saijlant haeghe Jncluijs west tleste voorgaende ende van noorden tmeersch vande abdie voorseijt separerende op half dijck ende noch noort teerste volghende partieken busch de weire ofte struijcken Jncluijs groot tweeghemeten vierenvijftich roeden Jtem noort aen tleste voorgaende een partieken busch Streckende alsvooren paelende van oosten

test

t'voornomde Straetgien van Westen ende noorden tmeersch vande voorseijde abdie half dijck groot sesentwintich roeden Jtem suijt aende voorschreven hofstede boomgaert ende gars een grootte partie Saijlant paelende van oosten tbusch vanden voorseijden d'heer audancij aldaer ghedaen tot Jeghens den houver ende tbusch van Jo[nckvrauw]e bouvaerts haeghe Jncluijs suijt deerste naervolghende partie veurghemeens ende staijlant vande voorseijde abdie mitsgaeders van westen tsaijlant van dese hofstede hierachter staende elshaeghe afgaende ende van noorden dhofstede boomgart ende garsijnghen hiervooren staenden groot ses ghemeten neghenentachtentich roeden Jtem suijt aen tleste voorgaende een

Partie saijlant paelende van noorden tleste voorgaende veurghe- meens ende busch vanden voornomden dheer audancij haeghe afgaende oost den selven busch audancij haeghe Jncluijs suijt t busch pieter franchoijs Ketel ende tbusch vanden greffier bouten ghenaemt rijsselbusch ende van westen deerste volghende partie groot twee ghemeten een lijne vierenvijftich roeden Jtem west daer aen een partie saijlant happende opde oostsijde paelende van oosten tleste voorgaende haeghe Jncluijs noch oost ende suijt het busch vanden voorseijden greffier Bouten ghenaemt rijsselbusch west ende noort tbusch ende Lant vande voorseijde abdie groot een

test

ghemet eenentwintich roeden Jtem suijt aende dreve vande voor- schreven hofstede een partie saijlant paelende van suijden tlant vande voorseijde abdie west de Straete Leedende van Zonnebeke naer becelaere noort de dreve vande voorseijde hofstede ende oost tlant hiervooren Staende elshaghe Jncluijs groot Drie ghemeten twee Lijnen neghenentwintich roeden Jtem noort bij tleste voorgaende een partie saijlant streckende meest suijt ende noort paelende van oosten t'naervolghende ende de voorschreven hofstede haeghen afgaende suijt de voorseijde dreve van dese hofstede West de voorseijde Straete loopende naer becelaere ende van noorden de Landen vande voorseijde abdie half dijck groot twee ghemeten

vierentachtentich roeden Jtem oost aen tleste voorgaende een partie saijlant streckende oost ende west paelende van oosten t'forrest vande voorseijde abdie half Dick suijt de voorenstaende hofstede boomgaert ende garsijnghen west de Leste voorgaende partie noch west ende noort tlant vande voorseijde abdie groot vijf ghemeten neghenentsestich roeden eindelijnge west vande voorenstaende hofstede een partie saijlant paelende van oosten de straete Leedende van Sonnebeke naer becelaere suijt ende west het Lant ende busch van Jan franchois bouten noch west ende van noorden tlant vande voorseijde abdie groot een ghemet twee Lynnen tachtentigh roeden

BRU-AGSB-Z-1087

nombre tSamen van alle de voorschreven partien van hofstede ende Landen Jnt gheheele bedraecht achtentwintich ghemeten twee Lijnen sevenenveertich roeden Comt over dhelft voor den voorschreven Jacobus Carpentier dat alhier vercocht wort tot veerthien ghemeten een Lijne drieentwintich roeden en half, Consenterende dito Carpentier dat daerin worde ghegoet ende gheerft guilliamus de smet als Cooper van diere met Last vande affectaetie vande rente op dese vercochte goederen ten proffijtte van hem Carpentier ende Laste vanden selven De Smet alles Jn Conformiteijte ende opde Conditien als bij de voorenstaende acte tabellionnaire ghestipuleert ende alhier

mede Comparerende den voorseijden guilliamus de smet den welcken naer Lecteure ende Communicaetie vande voorenstaende acte heeft bekent desen Coop te accepteren ende oock herkent ende gherei- tereert de rente van twee hondert tneghentich ponden derthien schellijnghen vier grooten vlaems ten proffijtte vanden vercooper Carpentier mitsgaeders volontairelick versocht Jnden Jnhouden van alle dies te wesen ghecondemneert ende dat dit vercochte goet met alle de drooghe ende groene Catheilen daer op staende voor hypoteque soude ghewesen worden Jn Laste tot recouvre als bij de vermelde acte tabellionnaire dienvolghende hebben wij bailliu burghmeestere ende schepenen voornomt Jacobus Carpentier over hem ende sijne Kijnderen

BRU-AGSB-Z-1087

ontwt ontgoet ende onterft vande voorschreven vercochte helft van hofstede Landen ende Catheij- len mitsgaeders het selve vercochte goet al wel ende wettelick voor hijpoteque ghewesen Jn laste ten proffijtte vanden selven Carpentier tot recouvre ende versekertheijt vande voorseijde rente ende verloo- pen als bij daete tabellionnaire vermelt ende alsoo geerardus bouten greffier deser heerelichede mitsgaeders gheauthoriseerden ontfangher vande heerelicke renten marctgelden etcetera voor den heere deser heerelichede van Sonnebeke alhier heeft ghedeclareert te protesteren tot Laste van desen Cooper guille. de smet mitsgaeders versocht datter alsnu geen erfvenisse erfvenisse en soude ghebeuren ten proffijtte van hem de smet tot alderstont hij de Smet sal voldaen hebben het recht van marctgelt ten proffijtte vanden heere ghesprokten ende aenden heere toecommende ter Causen van desen Coop ende belastijnghe wt reden hij de smet sijn voorschreven ghecochte goet, laet belasten met den vollen Coop mits welcken heeft hij de Smet ghedeclareert dat hij met den eersten sal trachten te accorderen ende voldoen met den heere ofte sijnen ontfangher nopende het selve marctgelt ende versocht dat bailliu Burghmeester ende schepenen tot alderstond vande erfvenisse dit vercochte goet naer de voorseijde onterfvenisse ende belastijnghe souden Laeten hangen aende roede van Justitie Jngevolghe

BRU-AGSB-Z-1087

dies hebben wij Bailliu Burghmeestere ende schepenen voornomt dese erfvenisse tot alderstont opgehouden ende het vercochte goet Laeten hanghen aende roede van Justitie met last vande voorseijde rente Jn teecken der waerheijt hebben wij dese briefven verleent onder de signature van onsen ghesworen greffier Die aldus ghedaen ende ghepasseert sijn tonser Collegiale vergaederijnghe den tweeentwintich- sten Januarij Seventhien hondert vierendertich mij toorconden als greffier approbo een reke Jn desen entrelienie opde Derde voorgaende pagie

G. Bouten