Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1087***

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-01-1734

Type: Verklaring door een notaris te Ieper dat J.W. de Feijer in naam van Jacobus Carpentier afstand deed van het goed dat deze verkocht aan Guiliamus de Smet

Beschrijving: M. Pijpe, notaris, verklaart dat Jacobus Walterius de Feijer, 'practicus' te Ieper, voor hem verscheen als procureur van Jacobus Carpentier, om zich in diens naam te laten 'ontgoeden en onterfven' van het goed dat Carpentier verkocht aan De Smet [zie BRU-AGSB-Z-1087**].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde Jacobus Walterius de Feijer practisien binnen deser Stede den welcken vuijt Crachte vande voorschreven procuraetie heeft verclaert de Vercoopijnghe ende Coop hier vooren mitsgaeders de rente voor ons notaris ende naerschreven ghetuijghen t'herkennen ende reitereren in gheheel sijn Jn houden mitsgaeders vuijt Crachte alsvooren te gheven procuraetie Jrrevocable aen den Selven Jacobus Carpentier omme te Compareren voor Juge Competent ende Sijne mandanten

te Laeten ontgoeden ende onterfven van t'vercochte goedt hier vooren Laetende daerin goeden ende erfven den Cooper op de Solem- niteijten in ghelijcken vseert aldus ghedaen ende ghepasseert binnen de Stat Jpre desen tweeden Des Jaers Seventhien hondert vierendertich voor mij michiel pijpe notaris aldaer residerende ter presentie van Jacobus Dubois ende michiel Crespijn De Leu ghetuijghen hiertoe aensocht ende waeren onderteeckent J. W. de feijer J. Du bois t'marcq Crespijn michiel de Leu ende M. pijpe notaris Jn Kennisse der Waerheijt hebbe Jck dese gheteeckent ende ghezegelt ordinaire ter greffie vande tabellionagie t Jpre toorconden ende was onderteeckent J. Godtschalck