Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1087*

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijkomende datering: "vanden vijfden novembre seventhien hondert drieendertich" (05/11/1733).

Type: Notarieel afschrift van 2 stukken die in de griffie van Ieper bewaard worden [zie BRU-AGSB-Z-1087** en BRU-AGSB-Z-1087***]

Beschrijving: Jgnatius Josephus Godtschalck, voorlopig geauthoriseerd om in opvolging van zijn vader de functie van notaris uit te oefenen te Ieper, verklaart dat 2 akten [zie BRU-AGSB-Z-1087** en BRU-AGSB-Z-1087***] in de griffie van Ieper bewaard worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Alle de gonne die dese presente letteren sullen sien Jgnatius Josephus godtschalck provisionelick gheauthoriseert door mijn heeren voocht ende schepenen der stede van Jpre bij acte vanden vijfden novembre seventhien hondert drieendertich tot De

test

bedienelicheijt vande fonctie in plaetse van sijnen vaeder overleden erfachtich tabellion binnen der Stede van Jpre, omme te ontfanghen bewaeren, grossoijeren zeghelen met den zeghel van sijne Keijserlicke ende Catholicke majesteijt ende teeckenen alle Contracten testamenten obligatien ende alle andere acten die ghemaeckt ende ghepasseert worden voor notaris binnen der Stede Casselrie ende dependentie van jpre Salut doen te weten dat ter greffie vande tabellionage t'Jpre is berustende den act hier naer volghende Compareerde voor ons Jacobus albertus bouten ende Jan Du petijt als bedienende mannen van Leene vande leenhoven te Zonnebeke

Jn persoone Jacobus Carpentier inwoonder der prochie van t'selve zonnebeke den welcken heeft ver- claert te gheven procuraetie Jrrevocable aen Jacobus Walterius de feijer omme te Compareren voor notaris binnen der Stede van Jpre ende te passeren Contract in forma ende verkennen ghelijck hij Comparant Bekent ende verclaert bij desen wel ende deugh- delijck vercocht te hebben aen guilliamus de smet oock Jnwoonder deser prochie van Zonnebeke alhier mede Comparerende Kennende ghecocht te hebben de gherechtighe helft van eene behuijsde ende beplante hofstede groot Jnt gheheele met de Landen meersch ende bosch daermede gaende achtentwijntigh ghemeten twee Lijnen ofte daerontrent Sonder

test

te moeten Leveren bij landtsmaete wanof den Cooper hem met de grootte ende ghelegentheijt Voor Content is houdende dit met ghelijcke helft van alle de drooghe ende groene Catheilen daerop Staende ende medegaende niet ghereserveert dan spachters prijs ghestaen ende gheleghen binnen de voorseijde prochie ende onder de heerelichede van Zonnebeke Wat zuijt vande Kercke soo alles Jnt gheheele is ghebruijckt gheweest door Jan Franchois Bouten wienst pacht is gheexpireert te baefmisse Seventhien hondert drieendertich dies de ander helft van dese vercochte hofstede Competeert aen Jan Franchois Durnez ghemeene ende onverdeelt desen Coop gheschiet omme te

godtspennijnck seven schelen parisis Lijfcoop naer discretie voor hooftcleet vier ponden grooten vlaemsch ende van principaele Coopsomme de gonne van twee hondert sesentachtentich ponden derthien schellijnghen vier grooten vlaemsch dese vercochte helft den hoop dit omme bij den Cooper handt daer aen te slaen van tsedert baefmisse Seventhien hondert drieendertich voorseijt suijver ende onbelast ten sij met Cleene heerelicke renten als van oude tijden die in Capitael als onlosselick sullen Den gront volghen mits bij den vercooper suijverende de verloopen tot Lichtmisse seventhien hondert vierendertich welcke voorseijde Coopsomme ende hooftcleet den Cooper

test

blijft behouden ten Jntreste pennijnck twintich bij Jaere Cours ende Jnganck ghenomen hebbende den eersten octobre seventhien hondert drieendertigh voorseijt vuijtbrenghende Jaerelicx Veerthien ponden thien schellijnghen acht grooten vlaemsch ende soo voorts tot den effectiven oplech die den debiteur deser sal vermoghen te doen alst hem blieft tot versekertheijt van alle dies heeft dito guilliamus de smet daer vooren verbonden sijn persoon ende goet present ende toecommende met de gonne van sijne hoirs ende naercommers in solidum sonder divisie nocht excussie ende Specialick daer in te verbyn- den ende affecteren bij forme van Staenden Seker voor den tijdt bij placaete ende daernaer voor formele hijpoteque De voorseijde ghecochte erfgronden

ende Catheijlen alsoock noch voorder Souffisante besedt te verleenen ofte faute dies het Capitael ende verloopen op te legghen t'allen tijden aensocht sijnde de voorschreven vercochte helft van hofstede Landen ende Catheijlen Competerende aen dito Jacobus Carpentier beneffens sijne Kijnderen gheprocreert bij wijlent marie filia Sieur Jan Bouten over welcke sijne Kijnderen dito Carpentier Jn desen hem is Sterckmaeckende ende agierende als voorsiens sijnde van behoorelicke brieven van octroij becommen van mijn heeren voocht ende Schepenen der Stede van Jpre Jn daeten neghenthienden septembre seventhien hondert drieendertich onderteeckent bij ordonnantie C. J. Berten ende

test

ghezeghelt bij welck octroij blijkt dat dito Carpentier is gheauthori- seert tot het passeren Contract Jn forma voor notaris tot het doen de noodighe onterf ende erfvenisse met de affectaetie in forma van de selve goederen voor Juge Competent dies de oncosten van tselve octroij sijn ten Lasten vanden vercooper ende voorders tot Laste vanden Cooper alles de oncosten van t'passeren ende reitereren Deser tabellionneren erfven onterfven marctgelt alsoock de realisatie vanden Rente metsgaders alle andere vuijt desen resulterende S'coopers laste ende omme desen te doen Sorteren sijn volle effect verclaert den vercooper te authoriseren den gheconstitu- eerden ofte bij hem Jemant daer toe te substitueren om

te Compareren voor Juge Com- petent ende hun te onterfven van het vercoochte goet in desen ende te Laeten erfven den Cooper met macht van te declareren de moderne Canten ende aboutten alsoock belooft den Cooper voor Juge Competent te herkennen de voorenstaende rente wettelick ende executoir met realisatie ende oppignoratie in forma onder alle voorder obligatie ende renunchiatie als naer rechte sijnde alhier noch mede ghecompareert albertus de Carpentier filius den voorseijde Jacobus bij oude Competent tsijn selfs den welcken declareert voor soo vele hem aengaen dese vercoo- pijnghe te agreeren ende approberen Jnder manieren voorschreven door sijn vaeder

Gedeelte van

test

ghedaen actum tot t'voorseijde Zonnebeke desen dertighsten decembre Seventhien hondert drieendertich ende waeren onderteeckent J. Carpentier A. Carpentier t'marcq van guilliaeme de Smet declarerende niet te Connen Schrijven Jan Du petijt ende J. A. Bouten