Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1243

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-01-1759

Type: Denombrement door de abt van Voormezele aan de baljuw van Klerkshove voor een leen te Langemark, gehouden van het leenhof van Klerkshove

Beschrijving: Fran[coi]s Matthijs, abt van Voormezele, biedt aan Jaecques Nuitten, baljuw van het leenhof van de heerlijkheid van Klerkshove, het denombrement aan voor een leen te Langemark, gehouden van dit leenhof. Het gaat om een tiende genaamd Jordaanshoek [+ rechten en plichten van dit leen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Raport Ende Denombrement van Leene dat wij Fran[ciscu]s Matthijs Abt van Vormezeele doen ende ouergheve aen jaecques nuitten bailliu ende Wettelicken maenheere van mannen van Leene vanden Leenhove der heerelickhede van Clercxhove extenderende binnen de prochie van Langhemarck van een Leen Wesende een reke thijende in t'voorseijde Langhemarck ghenaemt jordaenshoeck t'welcke wij zijn houdende vanden voornomden hove alles breeder vermelt bijden registre vanden voornomden hove staende ons voornomde Leen ten dijenste van trauwe ende waerhede, ten reliefve van thien ponden? parisis ende Camerlijckghelt t'elcker veranderijnghe ende alst verandert bij coope is het schuldigh den x.en pennijnck met ghelijck relief ende camerlijnckghelt ende voorders verobligiert te doene alle hovelicke devoiren naer Costuijme vanden Leenhove in Kennisse der waerheijt hebben wij dese Letteren van Rapporte ghezeghelt met onsen ordinaire zeghel ende gheteeckent binnen onse Abdije van Vormezeele desen neghenthijenden januarij xvij.C neghenenvijftigh

Fran[ciscu]s Matthijs abt van voormezeele

test

Rapport Leen D abdije van vormezeele anno 1759