Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1242

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-07-1759

Type: Denombrement door jonker Guill[iam]es Carolus Ludovicus de Limon aan de baljuw van Klerkshove, voor het leen te Passendale dat hij houdt van het hof van Klerkshove

Beschrijving: Jonker Guill[iam]es Carolus Ludovicus de Limon biedt aan de heer Jaecques Nuijten, baljuw van de heerlijkheid van Klerkshove die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke, het denombrement aan voor zijn leen, gelegen in Passendale, dat hij houdt van het leenhof van Klerkshove [+ situering van het leen]. Hij verkreeg dit leen via zijn echtgenote, vrouw Jsabelle Marie Magdaleene de Trouzon, die het op haar beurt verkreeg van haar broer, jonker Remacle de Trouzon [+ rechten en plichten van het leen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit is het rapport ende denombrement van Leene hetwelcke jck joncker guill[ielm]es carolus Ludovicus de Limon overgeven aen S[ieu]r jaecques nuijten als bailliu der heerelichede van clerckxhove toebehoorende de abdie van Zonnebeke van een mijn leen gelegen in de prochie van passchendale groot vier gemeten ofte daer ontrent gehou den van de voorseijde heerelichede van clerckx hove aboutteerende van beijde de zijden aen het Stratien dat Loopt van den gout bergh naer het engels velt t'westeijndende t'leen van s[ieu]r ignatius Serveleijs oost het voornomde engels velt Mij toe behoorende bij Successie van joncker remacle de trouzon ter Cause van vrauw jsabelle marie magdaleene de trouzon sijne ouste suster mijne huijsvrauw, staende het voornomde Leen ten halven reliefve van vijf pont parisis met caemerlijnck gelt, ter ver coopinge den thienden penninck, dit onder protestatie van dit mijn Leen te sullen veraugmenteeren ofte verminderen ingevalle het hier naer meer ofte min in groote Saude bevonden woorden jn teeken der waerheijt hebbe dese onderteckent en gesegelt met het cachet mijnder waepen actum t'ipre den 5den juli 1759 g. De Limon

test

Rapport verhef Leen M[eeste]r DeLimon anno 1759