Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1219

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-08-1756

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Sondagh 15 januarij 1786 S'morgens ontrent den drije uren" (15/01/1786).

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Albertus Valcke als koster en schoolmeester

Beschrijving: Jo[ann]es Bapt[ista] de Vos, abt en heer van Zonnebeke, stelt Albertus Valcke aan als koster en schoolmeester te Zonnebeke, voor onbepaalde duur. [Een bijkomende notitie vermeldt dat Valcke stierf van apoplexie op 15/01/1786].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij joes bapt. de vos abt ende heere van Zonnebeke betrauwende op de capaciteijdte van albertus valcke: ende geinformeert sijnde van sijn goet leven, comportement, christelijcke zeden, ende bequaemigheijdt, soo in leeren vande jonckheijdt in het lesen ende schrijven, oock inde cijferconst, als in sijne bequaemigheijdt om in alle de kerckelijcke diensten als coster te assisteren den heer pastor in alle sijne pastoreele fonctien ende op de Sondagh- ende h[eilighen] daeghen te speelen op den orgel, waer toe hij sigh verbonden heeft: soo hebben wij in onse qualiteijdt als abt ende heere van Zonnebeke den voorseijden albertus valcke aengesteldt gelijck wij hem aenstellen bij desen tot koster ende schoolmeester van onse voorseijde prochie van Zonnebeke met alle de profijten ende voor- deelen aen dese annex ende dit alles sonder limitatie van tijdt tot wij anders souden geraedigh vinden te disponeeren. in teecken der waerheijdt hebben wij desen onderteeckent met ons gewoonelijck handtteecken ende gecachetteert met ons ordinaire cachet. actum in Zonnebeke den 13 augusti Duijst seven hondert ses en vijftigh

Jo[ann]es bapt[ista] de vos abt ende heere van Zonnebeke

desen Abertus [sic] Valcke Coster ende schoelmeester is door apoplexie gestorven sondagh 15 januarij 1786 S'morgens ontrent den drije uren r[equiescat] i[n] p[ace]

test

Commissie Van de Costerie ende Schoelm[eeste]r