Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1196****

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-11-1755

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn daeten veerthienden Julij seventhien hondert vijfenvijftigh" (14/07/1755); "1755".

Type: Inbezitstelling door de wet van Zonnebeke van de abdij van Zonnebeke van de geamortiseerde gronden, vermeld in BRU-AGSB-Z-1196

Beschrijving: De amman, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat abt Jan Baptiste de Vos van Zonnebeke voor hen verscheen, en akte BRU-AGSB-Z-1196 voorlegde, waarin de vorst bepaalde gronden van de abdij amortiseert, alsmede andere stukken. Hierop stellen zij de abdij in het bezit van deze goederen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1196**** staat onder BRU-AGSB-Z-1196***.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Compareerde ter Collegiaele vergaederijnghe van pierter Jacobus dupetijt amman Jn desen gheauthoriseert

test
[voorkant]

mits d'absentie van Sieur hubreght Verenne Bailliu philippus jacobus vander meersch burghm[eeste]re Jan Francois bouten philippus Jacobus van heule Cornelis Grymelpont ende francois hoflack Schepenen mitsgaeders geerardus donatianus Bouten greffier der heerelicheden Van Sonnebeke Jn persoone den Eerweerdighsten heere Jan Baptiste de vos abt ende heere der prochie ende heerelicheden van Zonnebeke den welcken heeft overgheleijt de voorenstaende acte van Sijne Konijncklicke hoogheijt verleent ende gheaccordeert; dat hij ten behouve vande selve abdie Sal moghen blijven ghenieten ende ghebruijcken de partien van goederen bij de selve vermelt met grotten Canten ende aboutten alle Welcke partien van goederen Sijne Conijncklicke hoogheijt van weghen ende Jnden naem van haere majesteijt de Keijserinne ende Coninginne gheamortiseert omme bij die vande abdie van Zonnebeke ende hunne naercommelijnghen Erfvelick ten Euwighen daeghe ghebruijckt ende beseten te worden ghelijck andere gheamortiseerde goederen hebbende den Eerweerdighsten heer Comparant noch overgheleijt ende bij hem Jterativelick Jnghetrocken het origineel acquijt vande betaelde amortisaetie van het gheamortiseerde Jn desen Jn daeten veerthienden Julij seventhien hondert vijfenvijftigh onderteeckent Le marquis de herzelles nenij L. de Keerle, ende f.J. van overstraete ghezeghelt ende gheregistreert f.┬░ 76 recto ende de respectijve Coopbrieven van het gheamortiseerde Versouckende uijt Crachte van alle dies daerjnne te wesen ghegoet ghevest ende gheerft mits welcken hebben wij Bailliu burghmeester

Gedeelte van

test
[voorkant]

Schepenen ende greffier voornomt den Eerweirdighsten heer Comparant ghegoet ghevest ende gheerft om omme bij die vande voorseijde abdie ende hunne naercommelijnghen beseten te worden ghelijck ander gheamortiseerde goederen Voor soo vele gheleghen Js onder dese heerelicheden van Sonnebeke alles ende Jn Conformeteijte de voorenstaende acte ende met de voorder Formaliteijten van wette Jn dierghelijcken ghepraticqueert versouckende hiervan de enrigistrature ghedaen thebben op het registre van wettelicke passerijnghen actum Jnt Collegie desen Eenentwintighsten novembre Seventhien hondert vijfenvijftigh ons toorconden

pieter Jacobus dupetijt

P.J. van[der] Meersch 1755

P.J. van Heule 1755

J.F. Bouten

C. grijmmelpont

franchois hoflack

G.D. Bouten greff[ie]r 1755