Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1196

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-07-1755

Type: Amortisatie door de landsheer van gronden van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Omdat de abdij van Zonnebeke bepaalde renten op gronden, waarop ze recht had, niet ontving, verkreeg ze de gronden in kwestie. Deze gronden zijn nog niet geamortiseerd, maar de abdij zou ze graag houden, omdat een deel van haar beste grond onteigend werd voor een steenweg naar Ieper. Daarom verzoekt zij Karel van Lorreinen om de amortisatie van deze gronden. Aangezien het advies van de raadsheer-fiscaal van Vlaanderen gunstig was, stemt hij in naam van de keizerin-koningin in met het verzoek, en verleent hij de amortisatie van de opgesomde gronden [+ situering van de gronden].

Tekst

test
[voorkant]

Op 't vertoogh gedaen aen sijne Konincklijcke Hoogheijt voor den Abt van Zonnebeke Casselrije van Jpren inhoudende dat de abdije van Zonnebeke in gebruijkenisse is van eenige partijen van goederen niet geamortiseert de welcke haer aengecomen sijn bij faute van betaelinge der croisen der renten Daer op staende ende aende selve abdije competerende ende alsoo den verthoonder die geirne soude behouden door dien dat de selve abdije alreede een groot deel van haere beste Slaeijlanden quijt geworden is ten lengde van ontrent eene halve meijle door de constructie van eenen Casseijde- wegh leijdende naer de Stadt Jpren heeft hij sijne Koninghlijcke Hoogheijt seer oodtmoedelijck gebeden hem daer toe de noodige brieven van Amortisatie te verleenen Sijne Konincklijcke Hoogheijt het ghene voorschreven is aengemerckt ende rapport gehadt hebbende van het advies daer op gegeven door den Raedt fiscael in vlaenderen genegen wesende ter bede des suppliants heeft hem van wegens ende inden naeme van haere Majesteijt de Keijserinne ende Koninginne verleent ende geaccordeert

test
[voorkant]

verleent ende accordeert mits dese dat hij ten behoeve vande selve Abdije Sal mogen blijven genieten ende ghebruijcken de naervolgende partijen vangoederen Eerst negen bunderen een gemet landts onder Weede Saeijlandt Bosschen haegen grachten ende straeten daerdoor loopende gelegen in de prochie van Zonnebeke meest aen elckanderen paelende van noorden de landen van de Abdije van oosten een Straetjen van Zuijden de landen van de hoirs N. Boutten ende van weste de straete leydend naer Bekelaere aende selve abdije gebleven voor de Croisen van twee distincte renten daer op beset beloopende t'saemen in cappitael tot ses hondert sevenenseventigh ponden grooten vlaems Courant tot den opleg vande Capitaelen der Selve Item een parteijken Saeijlandt gelegen in de selve prochie groodt met de Straeten grachten ende haegen een gemet een leijne ende Seven endertigh roeden paelende van oosten de Straete naer bekelaer van zuijde het landt van dese Abdije van westen ende noorde de landen van de hoirs jan van heule ook aen de selve

test
[voorkant]

gebleven voor de croisen eender rente van Seven entwintigh ponden groot courant daer op gehypotequeert tot den opleg van het Capitael Item een huijschen met een hoocken groot onder straeten grachten haegen ende huijsplaetse eene leijne ende vijffthien roeden palende oost het landt van de wed[uw]e d'heer van welscapelle zuijdt over de calchije S[ieu]r Fervaecke west de uijt dreve jacob van heule ende noordt d'Elserije vanden voor[seijden] van heule oock aen de selve abdije gebleven voor het cappitael ende croisen eender rente van hondert ponden grooten Cappitael Ende ontrent de twintigh bunderen Slecht landt velderijen morasch ende bosch in differente partijen aen de selve abdije aengecomen ten veele tot recouvre van heerelijcke rechten ende ten Deele bij aenneminge vanden Cooper dewelke liggen ten deele onder de heerelijckheijdt van Nonnenbossche ende ten deele onder Zonnebeke Soo die hier gespe- cificeert sijn met hunne paelen ende regenoten te weten: Eene partije slechten bosch paelende west de Leeuwerek-bosch noordt ende oost dresselaers leen

test
[voorkant]

Eene partije magher gars met wat bosch van oosten daer aen ende met een partijken Zaeijlandt van noorden paelende west het straetjen noordt de sijngelhaege van de Abdije ende oost den Bosch genaemt de Leeuwerck bosch Eene lange maeghere partije van heijerie paelende oost tegen het velt ofte heijerie van de Abdije ende noordt den bosch vanden Greffier Boutten Ten noordt oosthoucke van het voorgaende eene happende partije Bosch met wat meersch van noorden als mede eene partije Zaeijlandt paelende west den bosch van den Greffier Boutten onder d'heere- lijckheijt van Nonnenbossche noordt het Stratjet loopende van Zonnebeke naer den Bauruwaert Noordt daer aen over het voors[eijde] Straetjen ende west de beke eene masse van Slechte garsinge met wat saeijlandt ten noordt oost Kante als mede een partijken bosch van oosten paelende west het voorgaende ende de beke ende noordt de volgende Noordt daer aen eene partije magher Zaeijlandt in diversche

test
[voorkant]

rechten paelende west de beke ende tendeele van Noorden Zuijtwest daer aen over de beke een partijken bosch paelende west d'Abdije ende Noordt het volgende Noordt daer aen een partijken bosch paelende west het landt van de Abdije ende het tweede volgende tot inde zijncken ende oost de beke Oost aen het voorgaende eene partije Zaeijlandt paelende oost den bosch van het Clooster van Nonnenbossche ende zuijdt het landt van de Abdije West aen het naelaeste voorgaende eene partije nieuw bosch met groote water putten daer inne paelende zuijdt het landt vande Abdije Oost den Bosch van de selve ende het voorgaende naelaeste article aldaer tot jegens de hooghde Wat noordt vandaer een parteijken bosch inde Masschelaere paelende oost het landt genoemt den Jonckaert west ende noordt- west den Bosch d'heer Patijn Zuijdt west vandaer een partijcken Zaeijlandt paelende oost

test
[voorkant]

d'hoffstede gebruijckt bij S[ieu]r Santy zuijdt het landt van Nonnenbosche west het volgende ende noordt de straete naer de Beauruwarde Eijndelijck noordt daer aen een partijcken Zaeijlandt paelende west het Straetjen naer de haese weede

Alle welcke partijen van goederen heeft sijne Konincklijcke Hoogheijt van wegens ende inden naeme van haere Majesteijt de Keijserinne ende Koninginne geamortiseert mits dese om bij die vande voorseijde Abdije van Zonnebeke ende hunne naercome- lingen erffelijck ende ten eeuwigen daege gebruijckt ende beseten te worden gelijck andere geamortiseerde goederen op laste ende conditio dat de voorschreve goederen onderworpen sullen blijven aen alle de publieke lasten ende impositien alreede geset ende alnoch te setten als of sij niet geamortiseert en waeren mitsgaders aen alle heerelijcke rechten Leenrechten Cheijnsgeldingen pont- penningen ende aen alle andere herkentenissen van welcke natuer die sijn in conformiteijt van het gene daer over gestatueert is bij het edict van den 4 julij 1755 ende dat den suppliant sal

test
[voorkant]

gehouden sijn den tegenwoordige te presenteren Soo aen die Surjntendent Directeur et Tresorier generaelen Raeden ende gecommiteerde van haere Majestijts Domijnen ende Financien als aen die President ende Luijden van haere Rekencamer om aldaer respectivelijck geverificeert geinterineert ende geinregistreert te worden op de gewoonelijcke maniere als mede aen die Raeden fiscaelen van Vlaenderen dit alles tusschen het jaer op pene van nulliteijt deser Ordonneert sijne Konincklijcke Hoogheijt aen alle degene die het aengaen sal sigh hier naer te reguleren ende conformeren niettegenstaende eenige ordonnantien restrictien maniementen ende verboden daer aen contrarie aen de welke sij heeft gederogeert ende derogeert mits dese ende heeft daer van ontlast ten desen opsichte alle degene die het aengaen sal voor soo veel het noodigh is Gedaen tot Brussel den 11 julij 1755 Hcontr...rt[?]

Carel van Laureynne

Bij ordonnantie van Sijne Konincklijcke Hoogheijdts

C.[?]F. Misson[?]

test
[achterkant]

amortizatie van de hostede van linglart de landen van den boutens [et]c[etera] 1755