Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1186

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-01-1753

Type: Denombrement door de abt van Zonnebeke aan de baljuw van de Zaal van Ieper voor het leen van Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Joannes Bap[tis]te de Vos, abt en heer van Zonnebeke, geeft aan de heer markies de Cerf, heer van Vlamertinge, markgraaf van Wintershove etcetera, en baljuw van de Zaal van Ieper, het denombrement voor het leen van Klerkshove te Langemark, dat hij houdt van de Zaal [+ situering van het leen, + rechten en plichten van het leen].

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Copie van Raport clerxhove

Dit is het Raport groote ende denombrement dat wij Joannes bap[tis]te de Vos Abt ende heere van zonnebëke doen ende overgeven aen mijn heer den marquis de cerf heere van vlaemertijnghe marckgraeve van wintershove &[cetera] balliu ende wettelijcken maenheere vanden princelijcken hove van zijne majesteijts zaele van Jperen van een Leen genaempt clerxhove wanof het fonchier groot is vifthien gemeten eene Lijne Lants onder hofstede graghten sijnghels meerschen en winnende Lant geleghen in Langhemarck bij de capelle te poele releverende van zijne maj[esteij]ts zaele van Jperen paelende van oosten ende noorden de bëke ende van zuijden mijn heer cendro vermoghende dit Leen ende de boete als van oude tijden behoorende van oudts ten voorn[omden] Leene toe vijf rasieren evene Jpersche maete s'Jaers beset op eene Rëke Thiende genaempt de heedene Thiende in Langhemarck Jtem nogh vijf schele par[isi]s op eene aendere Thiende van welck Leen zijn gehouden veerthien manschëpen ofte achterleenen Staende mijn voorn[omde] Leen ten dienste van trauwe ende waerhëde ende t'elcker veranderijnghe ten relieve van Thien pon[den] par[isi]s en camerlinckgelt ende als het verandert bij coope ofte belastijnghe den Thienden penninck met het voorn[omde] relief Aldus dese letteren van Raporte overgegeven onder protestatie dat in cas daer aen Jet min ofte meer Toebehoorde als hier vooren geseijt van t'selve te zullen verbeteren naer behooren in Teeken der waerheijt hebben wij dese onderteekent ende gecachetteert met ons cachet ordinaire desen negensten Januarij duijst Sevenhondert drijenviftigh

test
[achterkant]

Copie van Raport van heerlijckhede van clerckxhove gedaen ten Leenhove vande zaele van Jperen den 9.e[n] Jan[uari] 1753