Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1343*

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Overzicht van de transacties van de pastoor van Beselare, uitgevoerd zonder medeweten van de kerkmeesters

Beschrijving: Overzicht van de inkomsten van de pastoor van Beselare, en vooral van de uitgaven die hij eigenmachtig gedaan heeft, zonder overleg met de kerkmeesters: verbouwingen, herstellingen, nieuw meubilair etcetera. Men vraagt zich nu af of de pastoor niet onder eed rekenschap moet afleggen van deze transacties ten overstaan van de kerkmeesters.

Tekst

BRU-AGSB-Z-1343 [voorkant]

Nieuwigheden door den h[ee]r Pastor van becelaere gedaen op sijnen Priveé in de kercke van aldaer

[In de linkermarge: t'hout is gekomen van de K[erc]k goederen de dagheuren bij den k[erc]k m[eeste]re[?] gesquire voldaen]

1° gemaeckt een nieuw portael 2° de Vonte herstelt 3° de zittens en biechtstoelen herstelt 4° gecocht den ouden Communie banck van de p[aters] pre[dic]k[heren]

[In de linkermarge: Nota is bij [...?] gesquiere uijt de middelen des k[erc]k betalt]

________________________ + [In de linkermarge: Nota te vraegen wats hij gedaen heeft met de £ 40 vanden h[ee]r Prelaet]

5° heeft gecocht den predickstoel van S[in]t p[iete]r met een zitten - 192

+ 6° heeft nieuwen autaer gemaeckt - 660

[In de linkermarge: te weten tabernakel - £ 26 2 engels voor - 12 autaer - 22 ________________________ - 60]

7° den Choor in marbel steen geleijt de oude schorren vercocht met nog aendere

8° heeft gecocht een stuck lijnwaet

Den h[ee]r Pastor heeft genoten en ontfangen als volgt Eerst heeft genoten van den h[ee]r prelaet voor gifte om eenen nieuwen autaer £ 40: 0: 0

Volgens presumatie opgehaelt door den h[ee]r pastor op sijne ronde lb 200

jtem genoten van Catharina malfait

Jtem nog van Jacque terriere lb 400

BRU-AGSB-Z-1343 [voorkant]

Jtem heeft ontfaen vande vercochte bancken oude zittens oud leert volgens vend[it]ie lb 64

Jtem vercocht uijter hand eenige oude Coperen Candelaers

Jtem oude silver fringien der kercke

Jtem moortel vercocht

Jtem nog vercocht blauwe en grauwe schorren

Jtem heeft ontfaen van Corneel de norme schaelm[eester] van O[nse] L[ieve] V[rauwe] de penningen tot dat'er van van den pretaelt saisie is gedaen geud... [geweest?]

Jtem heeft oock ontfaen de schaele van S[in]t Vincent

Jtem t'gelt vande Schaele die hij van nieuwjaer dach tot ende met heeft doen omhaelen bij Masschelin tot Cieraet [etcetera]

Jtem heeft gelt genoten geprovenieert en nog te provenieren van de Stoelen

Jtem door hem gebrand den afval van eene Eecke gevelt op kerckeland tot maecken den docksael

De Vraege is de wille den h[ee]r pastor niet verstaet danof te moeten doen rek[ening]e niet gehouden is besonderlijck vande bij hem uijter hand sonder kennisse van kerckm[eeste]rs vercochte kerckgoederen en of men niet gerecht soude wesen hem daer toe te betrecken onder behoorlij[cke] expurgatie van Eede om alsoo de goederen der kercke Conserveren tot haeren onderstand