Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1183

Algemene gegevens

Type: Brief van P.A. Castelain aan de abt van Zonnebeke betreffende de tiende van de abdij te Linsele, en kandidaatstelling voor de functie van ontvanger

Beschrijving: Brief van P.A. Castelain aan de abt van Zonnebeke: hij heeft op verzoek van de abt een uittreksel bekomen betreffende de twintigste penning van de tiende van de abdij te Linsele, en sprak met de heer Lambein, en hem op de hoogte gebracht van het feit dat de abdij van plan is een ontvanger aan te stellen; deze vond dat raadzaam. Castelain stelt zich kandidaat voor de functie van ontvanger.

Tekst

test
[voorkant]

Seer eerweirdigen heer

Godt almaghtigh heeft gedisponeert van het Leven van mijnen Lieven broeder t'welcke mij uijtterlijck pijne is doende nemaer door sijne goederthierentheijt mij dunckt dat jck de vrientschap van uwe eerweirdigheijt becommen hebbe voor de welcke jck altijdt ben trachtende ende soude soecken door alle occasien het selve te doen blijcken hebbe volghens het versouck van uwe eerweirdegheijt tot Linselle gehadt een extraict van den twintighsten penninck der thienden van de abdie ende naer dien gesproken met den heer Lambein aen den welcken jck getemoingneert hebbe uL[ieder] goede jntentie jn sijn faveur die mij gebeden heeft d'eere te genieten van uL[ieden] te commen Saluieren met hem als onbekent maendagh naest- commende het welcke jck niet en hebbe mogen

test
[voorkant]

toestemmen sonder uL[ieden] te jnformeeren; hebbe hem oock Laeten schinnen dat uL[ieden] van jntentie soude wesen van eenen ontfangher ende toesiender te stellen t'welck hij geraetsaem vonde nochtans jn sijn gesagh gheen goedijnghe en hadde behalvens de praticke diesvolgens hebbe de Liberteijt gehadt van aen uwe eerweirdigheijt mij te presenteeren tot den ontfangh om het geluck te hebben van uL[ieder] Kennisse te onderhouden den welcken jck genereuselijck soude weenschen te doen ende mij te belasten als mede door een acte van borge principal met Certifiant ter reserve van de jnsolventheden die door gheen misbruijck van devoir op sijnen tijdt souden commen vooren te vallen met betrauwen op uL[ieder] goedtheijt bidde op de overcomste te willen disponeeren t'welck Verhopende blijve met een gronthertigh respect

Seer eerweirdegen heer

VL[ieder] oodtmoedigen ende bereijden dienaer p. A. Castelain 1752

P.S. jck bidde mijn heer den dispensier hier te vinden mijn hertelijcke complimenten met oodtmoedigh respect

test
[adres]

Seer eerweirdegen heer Mijn heer de Vos abdt der wijt vermaerde abdie van ende tot Sonnebeke