Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1121

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1743

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 22.en januarij 1742" (22/01/1742); "22 7bre 1743" (22/09/1743); "op den 6.e 8bre 1743" (06/10/1743); "op den 13 8bre 1745" (13/10/1745).

Type: Aflossing door Johannes de Grijse van een schuld aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Bij het afsluiten van de rekening op 22/01/1742 door meester Jaques Steijt, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, blijkt dat Hubrecht de Kemele nog 27 pond 18 schelling 6 groten Vlaamse munt schuldig is. Johannes de Grijse filius Jacob zal de genoemde Steijt 14 pond groten Vlaamse munt betalen; Joannes Callewaert is ook nog geld schuldig. De Grijse lost zijn schuld af met verscheidene betalingen in 1743 en 1745.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo heer ende meestere Jaques Steijt Religieus der abdie van Sonnebeke ende ontfangere vande selve goet is vindende aen hubrecht de Kemele bij Slote van rekeninghe gearresteert den 22.en januarij 1742 de somme van seven- entwintigh ponden achthien Schellingen ses grooten vlaemsch soo heeft bij desen den selven heer ontfanger Pro deo geConveniert met Joannes de grijse filius jacob voor eene somme van veerthien ponden grooten vlaems boven t gonne den voorseiden heer ontfangere moet ontfangen van Joannes Callewaert, welcke voorseide somme hij grijsse Belooft te betaelen Binnen vijf maenden naer daete deser actum jn de abdie van Sonnebeque desen 10.en maerte xvijC drijenveertigh dit sonder prejuditie vande Cosie alreede tot date deser ghedaen

tmarq van Joannis de grijse niet Connende schrijfen

mij present J. Bouten 22 7bre 1743 ontfaen van Joes de grijse ter rekeninge vande bovenstaende obligatie - £ 4.0.0.

op den 6.e 8bre 1743 ontfaen op rekeninge vande bovenstaende obligatie - £ 6.0.3

op den 13 8bre 1745 ontfaen in volle betaelijnghe van dese bovenstaende obligatie vier ponden grooten vlaemsch

test

obligatie van Jo[hann]es de grijse ende zijn betaelijnghen vande Jaere 1743, ende 1755