Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1120*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-01-1742

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "vanden 14en Jullij 1730" (14/07/1730); "op den tweeden 8bre 1741" (02/10/1741); "ten selven daege vanden derden des Jaers 1742" (03/01/1742); "1742".

Type: Taxatie van een hofstede van de abdij van Zonnebeke te Passendale, bij de wisseling van pachter

Beschrijving: Taxatie door H. Verenne en A. de Boutte, gezworen taxeerders van de Zaal en kasselrij van Ieper, van een bebouwde hofstede, Het Merelaarnest, gelegen te Passendale [+ situering], op verzoek van de afgaande pachter, Hubrecht de Kemele, en de abdij van Zonnebeke, eigenaars, bij de wisseling van pachter. Nieuwe pachter wordt Joannes Calwaert. De taxatie betreft vooral de begroeiing, de bemesting en de gebouwen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden derden Januarij xvij.C tweeenveertigh was Bij ons onderschreuen geswooren prijsers der Zaele ende Casselrie van Jpre, ouersien ende ghepresen op een Behuijst hofstedeken genaempt het meerlaernest Geleghen Binnen de prochie van passchendaele Verre noort vande kercke bij t'jnghels velt Compiterende dabdije van sonnebeke groot Ses ghemeten Lxxvj roeden, ten versoucke van hubrecht de Kemele als afgaenden pachter ende ouergeuer ter eendere, ende de voorseijde abdie ouernemers omme in deele ouer te Leueren an Joannes Calwaert ancomenden pachter Van de selue hofstede ende ouer- nemer ter andere, Soo Volght

Te Weten de groene taillie van houtte aldaer beuonden, Consisterende in taillie vande Cant ende Sijnghelhaegen met tgonne inde oude garsweede van noorden het snouck vande opgaende ende tronck boomen ordinaire de doorenhaegen ende ander hout dienende voor Bestop vande hof plecke lochtijnck ende gars noort bachtert huijs ter Candelaerijnghe tsamen geextimeert bouen ende afgetrocken ses hondert vijftigh aemeloosen van staenden Laetprijs noch ter somme van - xxv. lb xvj. s parisis

[dezen post is door callewart voldaen bij verschot dienende dit voor acquijt vande xxv lb xvj s zulck dat hij kent in Leenijnghe 600 amloo...en???

J. Steijt]

Ghetal van Boomen alsnu opde voornomde hofstede ende Landen Beuonden ende getelt

test

Die den ancomenden pachter in Bewaernisse ontfanckt midtsgaders gereinsigneert het oude voorgaende getal vanden veerthienden Jullij 1730

oude appel ende peire boomen bouen een gebreken ende seuen ommegewaijt door de propritarissen geproffitteert noch met vijf Jonghe - xiij.e Pruijmelaers - v.e [2 cleijne keijselaer gevelt] Keerselaers oude negen Jdem Jonge met Krieckelaers viere, ende een ommegewaijt door de propritarissen geproffitteert, ende alsoo Baete voorden afgaenden van twee ende alhier - xiij.e Eecken Jonghe Boomen Begrepen de gonnen lancxt de Straete - v.e [6 eecken gevelt tot refectien] Jdem dobbel eecken plantsoenen bouen viere gevelt om reffectie - xxxiiij.e [een elschen geuelt] Jdem mijnder ende einckel plantsoenen bouen Seuen gevelt om reffectie - xviij.e noch mijnder einckel eecken plantsoenen ende dobbel saed danof negen van safgaendens queeck - xviij.e Jdem einckel eeckens aen baete - iiij.e esschen Boom met twee dobbel plantsoenen tsamen - iij.e Jdem einckel plantsoen baete - j.e [verte]

een espen ende een abeelen dobbel plantsoen es - ij.e Abeelen einckel plantsoenen bouen twee gevelt om reffectie noch - j.e Jonge geplante abeelkens baete - iiij.e elsenboomen bouen een bij de propritarissen geproffitteert noch - iiij.e opgaende wulgen Boom - j.e opgaende pouppelieren Boomken - j.e harte troncken danof een Baete - vj.e tronckwulghen - ix.e Jdem Jonghe baete twee met drie dobbel plant staken tsamen - v.e Welcke voorschreuen Baete van plant ende queeck hebben tsamen geextimeert in proffitte vanden afgaenden ter somme van - viij lb vj s parisis

Voorts Bij den voornomden de Boutte opden tweeden 8bre 1741 ouersien ende gepresen de vette Ligghende inden messeput ter Vermelde hofstede aele ende bruilt inde putten Smoorhoop op den houe de Baete inden Lochtijnck met het drooghe bestop, tsamen geextimeert ter Somme van - iiijXX iij lb vj s parisis

[op den 21 7bre 1743 is desen post voldaen bij contrepretentien ende verschot dienende dit voor acquijt J. Steijt]

Jtem ten seluen daghe vanden derden des jaers 1742 ouersien de deure van

test

thuijs van vooren, ende de gonne van al hier de swijnstal deure dachter Coijstal deure met twee stantveinsters die den ancomenden pachter volgens sijn declaratie heeft nieuwe doen maken prijs v lb xij s parisis alhier telcken rechten voor - memorie

Angaende de huijsijnghe ende ander edificien hebben de selue naer jnspectie genomen beuonden Sober in state van Staecken ende placken nemaer den afgaenden declareert de selue tsijnen anveerden noch slechte in staete ontfanghen t'hebben ende dies volghens daer ouer gheene intrent en sustineert te Betaelen ende alsoo alhier gestelt telcken rechte voor - memorie

Somme tSamen vande vutgetrocken Sommen van prijsien bedraeght tot jC xvij lb viij s parisis

Aldus dese prijsien gedaen ende getal met renchein van boomen gemaeckt daeten ende Jaeren alsvooren, ter presentie Beleede ende te Kennen gheuen vanden afgaenden ende nacomenden pachter ende gesloten daete vt supra ons toorconden ende was onderteeckent h. verenne ende a. de Boutte

Jta est Collatione quod attestor

A. De Boutte 1742