Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1116

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-10-1740

Type: Stichting door Michael Holvoet bij de dis van Zonnebeke van twee jaargetijden in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Michael Holvoet, priester en gegradueerd kanunnik van de kerk van Sint-Rombout te Mechelen, en secretaris van de kardinaal-aartsbisschop daar, verklaart dat hij in de abdij van Zonnebeke 75 pond groten Vlaamse munt overhandigd heeft aan abt Patricius Holvoet, zijn oom. Ook overhandigde hij aan zijn moeder, Magdalena Teresia Struve, weduwe van Michiel Macharius Holvoet, de som van 25 pond groten. Zij moet hiermee jaarlijks een jaargetijde laten zingen in de kerk van Zonnebeke, op 8 april, de sterfdag van haar echtgenoot. Zij belooft die som over te dragen aan de abt, van zodra bepaalde goederen aangekocht kunnen worden. Wanneer hij over beide sommen beschikt, moet de abt met de 100 pond groten enkele bezittingen kopen, die belast moeten worden met een rente van 4 pond groten Vlaamse munt per jaar. Voor die som moet de dis van Zonnebeke jaarlijks twee jaargetijden doen zingen. Het eerste jaargetijde is voor het zielenheil van de abt en van Michael Holvoet. Zolang zij beiden nog in leven zijn, moeten jaarlijks 25 missen gelezen worden voor het zielenheil van Michael Holvoet. Het tweede jaargetijde bevoordeelt het zielenheil van de vader van Michael Holvoet, en na het overlijden van zijn moeder, broer, zussen en vrienden, ook hun zielenheil. Abt Patricius Holvoet krijgt volmacht om de nodige renten aan te kopen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1116 is een kopie van BRU-AGSB-Z-1115; voor alle namen, instellingen en functies, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jn den naem des heeren amen, sij kennelijck aen Een Jeghelijcke die dese sullen sien, dat ick michael holvoet priester Canonick gradueel van de Metropolitane kerck van S. Rombout tot mechelen Secretaris van Sijne Eminentie mijn heer den card[inae]l aertsbisschop aldaer, op heden den Een:entwintichsten octobre Seventhien hondert veertich, mij vindende Jn d'abdije van Sonnebeke hebbe ghetelt ende Jn bewaerenisse ghegeven Jn handen van mijnen Eerweer[dich]sten heer oom Patricius holvoet Prelaet der selve abdie (:aen wie godt noch Een Lanck Salig Leven wille verleenen:) de Somme van vijfentseventich ponden grooten vlaems Sterck Wisselgelt, welcke somme den voorm[elden] Eerweer[dich]sten heer abt bij desen Jnstrumente Bekent Jn depositum ontfanghen te hebben, en te bewaeren ten Eijnde naer beschreven Selven daeghe aen mijn moeder Magdalena teresia Struve alhier present, weduwe michiel Macharius holvoet mijn vaeder Saligher (:aen wie godt d'eeuwighe ruste verleene:) hebbe ghetelt ende ghegheven vijfentwintich ponden grooten Eensghelijcks Wisselgelt onder obligaetie van bij provisie tot dat Sij het selve gelt sal Jnghebrocht hebben, Jaerlijcks Jnde prochie kerck van Sonnebeke te doen Singhen Een Jaerghetijde opden

test

achtsten van april, wesende den sterfdach van mijn vaeder voornomt tot laeffenisse van sijn ziele en van de afghestorven vrienden, en dat op de maniere hieronder breeder uijtghedruckt, Laetende nochtans de uijtreijckijnghe van broodt aen den aermen Jn haere discretie, welcke somme van vijfentwintich ponden wisselgelt, mijne voornomde moeder bekent bij desen voor den vermelden last ontfanghen te hebben, dienende dienvolghens dese voor quittantie, sonder van voordere te moeten deceren, ende belooft de selve somme Jn handen van mijn heer den prelaet voornomt toe te brenghen Soo haest als d'occasie van t'acquireren de naerbeschreven goederen Sig sal presenteren: voorders: Jck versoecke oodtmoedelijck en Committere Specialijck mijnen Eerw[eerdich]sten Heer oom patricius holvoet, om Jn mijnen naeme en van Mijnen t'weghe met de twee voorseijde sommen maeckende tsamen Een hondert ponden grooten vlaemsch Wisselgelt met d'eerste occasie te koopen eenighe Staende goederen, Landen of goede en behoorelijk ghehijpotekeerde rente oft Renten, ende mij daerin te doen goeden en erfven met alle Solemniteijten van rechts ofte Costume weghe versocht mitsgaeders om de selve te Coopen

goederen Landen of Renten te Belasten, te bepanden en affecteren met Eene rente van vier ponden grooten vlaemsch Courant geldt sjaers ten proffijtte vanden disch ofte arm tafel der ghemelde parochiale kercke van Sonnebeke, voor welcke rente den Selven disch sal verboligiert ende belast sijn van ten Eeuwighen daeghe Jaerlicks te doen Singhen twee Jaerghetijden, te weten Een Jnden choor der vermelde abdije van Sonnebeke door de heeren Religieusen met vespers Matten van Eenen noctornus en Lauden der dooden en Solemnele misse van requiem tot Laeffenisse van mijnen voorzeijden Eerweerdichsten heer ooms en mijne ziele, en Sulckx van den Eersten verjaerdach af, dat Jemant van ons beijde Sal Comen te Sterfven, Soo nochtans dat het gheseijt Jaerghetijde naer d'aflijvigheijt van den voorzeijden Eerweerdichsten heer abt Sal ghestelt, ende alle Jaere Eeuwichlijck ghedaen worden op Sijnen Sterfdach of den Eersten volgenden onbeletten dag: waer vooren aen den heere pastor voor t'singhen van het selve Jaerghetijde sal ghegheven moeten worden Eenen gulden Courrant, ende aen jder der voornomde Relegieusen de pittancie van Eenen pot wijn Jn plaetse van welck Jaerghetijde tot dat Een van ons

Gedeelte van

test

twee Sal Commen te aflijven Sal den vermelden disch verbonden Sijn van Jaerlijcks ter mijner Jntentie doen lesen vijfentwintich missen, Jtem Een Jaerghetijde ten Eeuwighen daeghe Jaerlicks te doen Sijnghen Jnde prochiaele of voorkercke van Sonnebeke opden achtsten april, sterfdach van mijnen voorseijden vaeder ofte wel den Eerstvolgenden onbeletten dach tot Laeffenisse van sijne ziele, alsoock, naer d'aflijvigheijt tot Laeffenisse van mijne voornomde moeder, broeders susters ende andere af te Sterfven of afghestorven vriendens zielen voor t'singhen van welck Jaerghetijde Sal den disch Betaelen aenden heere pastor Een gulden, aen den Koster voor tluijden der Klocke, het stellen der baere met vier Keerssen en t'helpen Singhen thien stuvers, aen de kerck voor Slete van ornamenten, waschlicht, wijn, misbroodt &a thien stuvers, daerenboven Sal den selven disch verplicht sijn jder Reijse Jn dit jaerghetijde uijt te deelen Eene rasiere Cooren in broodt ter discretie vanden heer pastor aen de aerme menschen die Jn t'selve sullen teghenwoordich gheweest hebben ende andere die te bedde sieck Legghen, vindt hij het goedt tot welcke voorschreven Koopinghe affectaetie en Executie gheve Jck bij

desen volle macht en Commissie aen mijnen voornomden Eerweerdichsten heer oom patricius holvoet, belovende te houden voor goet, vast ende van weerden alles het gene hij uijt cragte van dese procuratie sal hebben ghedaen ende ghereguleert, aldus ghedaen Jn d'abdie van Sonnebeke ten daeghe maende en Jaere voorschreven Jn teecken der waerheijt hebben Wij dese onderteeckent, ende waeren onderteeckent patricius holvoet abt van Zonnebeke m. trese struve, m. holvoet Can. Grad. S Rum. Seret. Em... Seu..., ende J. Steijt als present

test

Donaetie vanden Eerweerden heer michiel holvoet jn proffijtte vanden disch