Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1115*

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-02-1741

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "telckens Eersten Januarij" (01/01); "Jn daeten 28.en Julij 1735" (28/07/1735); "tsedert j.en Januarij xvij.C Eenenveertich" (01/01/1741); "Jn daeten 27.en decembre 1740" (27/12/1740); "vanden 21.en octobre 1740" (21/10/1740).

Type: Aankoop en overdracht aan de dis van Zonnebeke door de abt van Zonnebeke van de rente vermeld in BRU-AGSB-Z-1115, in ruil voor 2 jaargetijden voor leden van de familie Holvoet

Beschrijving: Abt Patricius Holvoet van Zonnebeke schafte, gevolmachtigd door kanunnik Holvoet, een rente aan van 100 pond groten Vlaamse munt, met een interest van de penning twintig, ten laste van Pieter Verboecke filius Jacob, inwoner van Dikkebus, en tevoren ten profijte van Guill[iam]es Martinus de Langhe filius Paulus, inwoner van Zonnebeke. De rente staat bezet op 18 gemeten 1 lijn 80 roeden grond te Dikkebus, onder de heerlijkheid van Zwynland. Zoals afgesproken, droeg de abt deze rente over aan de dis van Zonnebeke, die in ruil daarvoor jaarlijks twee jaargetijden moet doen zingen [zie BRU-AGSB-Z-1115]. Twee dismeesters accepteerden dit.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1115* staat na BRU-AGSB-Z-1115.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wt Crachte vande voorenstaende procuraetie heeft den vermelden Seer Eerweerden heer abt ende heere van Sonnebeke, alreede becommen copie ende transport Jn proffijtte vanden voorschreven heer Canonijnck holvoet, Eender rente ende rentebrief van Een hondert ponden grooten vlaems Capitael Courant Croijserende pennijnck twentich, vallende telckens Eersten Januarij, sprekende tot Laste van pieter verboecke filius Jacob Wonnende tot dickebusch Jn proffijtte van guilles. martinus de Langhe filius paulus tot zonnebeke, ende bezet op achthien ghemeten Een lijne tachtentich roeden Lants onder behuijsde hofstede Boomgaert ende Saijlant met de drooghe ende groene Catheijlen, gheleghen Binnen de voorseijde prochie van dickebusch, onder de heerelichede van Swijlande volghens de Brieven van verkentenisse ende affectaetie ghepasseert voor Bailliu ende schepenen der voorseijde heerelichede Jn daeten 28.en Julij 1735 onderteeckent als greffier J.B. de hem, met den transport door den selven de Langhe opden voet, van tselve Capitael ende

test

Verloopen tsedert j.en Januarij xvij.C Eenenveertich Jn proffijtte vanden voorseijden heer Canonijnck holvoet Jn daeten 27.en decembre 1740, welcke voorseijde rente ende Rentebrief den voorseijden Eerweerden heer abt holvoet volghens de selve procuraetie heeft ghecedeert mits desen aenden voorseijden disch van Sonnebeke met de Een hondert guldens Courant noch toe te Brengen aenden voorseijden disch door de voorschreven Magdalena Tresie struve weduwe van macharius holvoet soo haest doccaesie van Emploij daertoe sigh sal presenteren voor den seluen disch, dit alles met last dat van Weghen den meergheseijden disch van Sonnebeke ten Eeuwighen daghe jaerlicx te doen Sijnghen de twee Jaerghetijden missen diensten ende deelen Broodt soo alles Breeder hiervooren is gheexprimeert alle twelcke heer ende meestere gregorius pijpe pastor ende Jan franchois vander meersch filius pieter dischmeester van Sonnebeke over den voorseijden disch hebben gheaccepteert, Jnghetrocken den vermelden rentebrief, ende Belooft wtter naeme vanden selven disch aen alle t'voorseijde jaerlicx Last te volcommen alles naerdies de voorenstaende acte vanden 21.en octobre 1740 hun ten desen Effecte is behoorelick voorenghelesen ende gheexpliceert gheweest, Toorcoonden tot Zonnebeke Desen achtsten februarij xvij.C Eenenveertich

Patricius holvoet Abt ende heere van zonnebeke gregorius pijpe pastor van sonnebeke Jan franchois vander Meersch