Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1112

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-11-1740

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Opden vierden april xvij.C veertich" (04/04/1740); "den vijfden Septembre 1740" (05/09/1740).

Type: Taxatie van grond van de dis van Zonnebeke, gelegen te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: Taxatie door de gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, G. Boutens, van een stuk grond van 6 gemeten te Zonnebeke, toebehorend aan de dis van Zonnebeke. Hij deed dit op verzoek van Pieter van Heule filius Jan, de afgaande pachter, en meester Gregorius Pijpe, pastoor van Zonnebeke en optredend in naam van de dis van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Opden vierden april xvij.C veertich, was bij mij onderschreven ghesworen prijser der Zaele ende Casselrie van Jpre, ghedaen prijsie binnen de prochie van Zonnebeke op ontrent de Ses ghemeten lants wat Suijt vande kercke Competerende den disch van t'voorseijde Sonnebeke, ten versoucke van pieter van heule filius Jan afgaenden pachter ende overghever ter Eendere, ende heer ende Meester gregorius pijpe pastor ende agierende over den voorseijden disch, overnemer ter andere, om bij hem daernaer de Selve overghelevert te Worden aenden gonnen die de Selve Landen Sal Commen te pachten mits alsdan noch onverpacht Consisterende Soo hiernaer volght

Alvooren 1:1:72 roeden Lants besaijt met tarwe Jn Somerbraecke

test

ghelabeurt met vijf voren begrepen de saetvore, ghevet met twee mudden bleeckers Wervicksche hasschen, veertich manden ghebluste Calckhasschen, Ses razieren duijvevette ende wat bault, 1:0:45 roeden besaijt met messellioen ghelabeurt met twee voren Jn naervette van Coorenstoppel van 29 razieren bleeckers hasschen, ende noch een voer bault ende huijshasschen, alle de voorschreven besaijte ghedolven 0:1:8 roeden lants ghelabeurt met Een brickvore naer bouckwiet onghe-eeght verwintert 0:0:80 roeden Lants ghelabeurt met een brickvore afghe-eeght jn naervette van vlas nu onsuver ghevet gheweest met bault, toedies

den groenen Loopenden houtwas aldaer bevonden Consisterende Jnde taillie vande Cant ende Sijnghelhaeghen het Snouck vande opgaende ende tronckboomen ordinaire, ende de taillie oudt Jn deele drie ende vier Jaeren op 0:1:12 roeden bosch hiermede gaende gheextimeert met twee espen plantsoenen te naer het Saijlant staende ende Jnt naerschreven ghetal niet begrepen met den pacht ende Lasten der voorseijde Somer braecke als naer Stijle, Eensdeels gheconsidereert de vervroomtheijt Jnt Saijgraen van t'voorseijde Coorne ter Somme van - ijC: xviij lb x s 0 d

Ten voorseijden daeghe ghemaeckt ghetal van alle

test

het boomghewas alsnu aldaer bevonden, Jn Conformiteijte het Leste voorgaende door den afgaenden pachter aenveert tsijnen aencommen ghesloten door den onderschreven den 1?en Julij 1728 om dit boomghetal Jn bewaerenisse aenveert te worden door den aencommenden ghebruijcker, ende blijven groijen Jn proffijtte vanden voorseijden disch,

Eerst opde noordersche partie Een Waghenwech daer door Loopende met opde 0:1:12 roeden bosch ten Suijtwesthoucke

Eecken Jonghe boomkens ...v.e Eecken groote dobbel pl. ... iiij.e Jdem minder plantsoenen ... vij.e Jdem Enckel plantsoenen danof seven queeck vanden afgaenden ... xxxtich Eecken dobbel Saeden queecke ...a ...v.e Jepen dobbel plantsoenen ... ij.e

Jdem Enckel plantsoenen ... j.e abeelen groote dobbel plantsoenen ... iiij.e Jdem minder dobbel ... iij.e Jdem Enckel plantsoenen ... v.e

Nopende het dobbel abeelen plantsoen alsnu te Cort bevonden volghens t'voorgaende boomghetal is vercocht aen m. nuitten door den voorseijden heer pastor soo den afgaenden Seght dus renseing ende - M.e

Werfven tronck ... je Corte tronckwulghe ... je Jonghe Jdem pachters queeck ... ij.e

Opde partie Suijt aen het voorgaende ende oost aen het voorseijde busselken

Eecken groote dobbel plantsoenen ... vij.e Jdem minder dobbel pl. vj.e

test

Jdem Enckel plantsoenen ... vje Jdem dobbel Saeden queeck afgaenden ... ij.e Espen dobbel plantsoenen ... ije

Aengaende Een Espen dobbel plantsoen volghens tleste voorgaende boomghetal is den top afghevloghen ende door den heere pastor vercocht aen guilliamus rogier Soo afgaenden Seght dus renseing ende voor - M.e

[raeckt den disch als proprietaris]

Alle Welcken voorenstaenden spachters queeck hebbe gheextimeert Jn proffijtte vanden afgaenden - iij lb xvij s 0 d

Somme tsamen dat de twee voorschreven wtghetrocken articlen van prijsien Jn proffijtte vanden afgaenden bedraeghen - ij.C xxij lb vij s 0 d

Aldus de voorenstaende prijsien ende boomgetal ghedaen ten daeghe ende versoucke alsvooren ten beleede ende op het te Kennen gheven vanden afgaenden ende naer ghehoort thebben guilles de smet den vijfden Septembre 1740 nopende het Labeur ende ghewin der voorseijde besaijde braecken ghesloten desen derden novembre 1740 mij toorconden G. Boutens

test

Acte prijsie op 6 gemeten Lants Vanden Disch ten afscheeden p[iete]r van heule