Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1290

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-10-1767

Type: Verklaring van de abt van Zonnebeke, als tiendenheffer te Beselare, betreffende het hergieten van de tiendenklok

Beschrijving: Abt Jo[ann]es Bapt[ist] de Vos van Zonnebeke, tiendenheffer in de parochie en het markizaat van Beselare, verklaart dat hij - overeenkomstig het akkoord dat gesloten werd tussen de wethouders van Beselare en de heer Desbarbieux, klokgieter, om eventuele geschillen en processen te vermijden - 20 pond groten Vlaamse en Brabantse munt te zullen betalen voor het hergieten van 3 klokken; de middelste klok zal dienst doen als tiendenklok, en mocht deze ooit beschadigd geraken, dan zal ze hersteld worden op kosten van de abt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven abt der abdie van zonnebeke heere der selve prochie ende geestelicken thiende heffer der prochie ende marquizaet van becelaere verclaert bij desen te adhereren aen de conventie gemaeckt bij wethouderen der geseijde prochie van Becelaere met Sieur desbarbieux clockgieter wegens het Ergieten der Selve clocken ende Eensweeghs tot Eviteren alle processen ende geschillen dieder naemaels souden connen oprijsen, de wille alhier geene thiende clocke gecooren nochte genaemt en is geweest, omme waer aen te voorcommen verclaert den selven heer abt te sullen geven ende betaelen in de Ergietinge der selve drie clocken tot twijntigh ponden grooten vlaems brabants courant gelt ende soo haest de selve sullen ergoten ende opgewonden worden te aenveirden nu voor dan voor thiende clocke de middelbaere onder het last dat waer het saecke de selve naemaels quaeme te besten ofte te breken, Erstelt ende ergoten sal worden ten coste van den selven heer abt

Gedeelte van

test

der abdie van Sonnebeke op de grootte forme ende gewichte als de selve alsnu gegoten is, de twee andere blijven insgelickx ten laste der prochie aldus geconveniert op alsulck verbant, ende obligatie als naer rechte Zonnebeke desen Elfsten octobre 17.C sevenent'sestigh joes bapt. de vos abt en heere van Zonnebeke

G.[?] J. Delfortrie over de wet

test

accoordt met becelaere nopende de thiende clocke 1767