Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1130

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-03-1743

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "de voorleden Baefmisse xvij.C twee en veertigh" (01/10/1742); "ten ghelijcken daege van den Jaere xvij.C drie enveertigh" (01/10/1743); "kersdag vanden Jaere xvij.C vierenveertigh" (25/12/1744).

Type: Verpachting door de kerkfabriek van Zonnebeke, vertegenwoordigd door de pastoor, van grond te Zonnebeke aan Fran[choi]s Hoflack

Beschrijving: Meester Gregorius Pijpe, pastoor van Zonnebeke, die optreedt in naam van de kerkfabriek, verklaart dat hij 8 gemeten grond in de westhoek van Zonnebeke in pacht heeft gegeven aan Fran[choi]s Hoflack, voor een termijn van 9 jaar, ingaand op 01/10/1742. De grond wordt momenteel gebruikt door Pieter Boute. Het eerste jaar moet de pachter enkel de pointingen en zettingen betalen aan de parochie, het tweede jaar 2 pond groot bovenop de genoemde pointingen en zettingen, en de volgende 7 jaren telkens 4 pond groot boven de pointingen en zettingen [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op den 17.en maerte 1743. Bekent heere ende meestere gregorius Pijpe Pastor Jn Zonnebeke als agierende over de kercke der selve prochie Jn pachte ghegeven thebben aen ende ten proffijtte van Fran[choi]s hoflack alhier Present tsijnder acceptatie een Partie Zaijlant met wat meersch ende Bosch aen Elck ander tsamen groot acht gemeten gelegen Jnden west houcke deser prochie alsnu Jn pachte gebruijckt Bij Pieter Boute dit voor den tijdt ende termyn van negen naer Een volgende Jaeren Jnganck genomen de voorleden Baefmisse xvij.C twee en veertigh zulcx dat het Eerste Jaer pacht vallen ende verschijnen sal ten ghelijcken daege van den Jaere xvij.C drie en- veertigh ende alsoo vervolgens tot het Expiereren van geseijden termijn desen pacht geschiet omme voor godtspenninc 7 s ende voor den Jaer- lickxschen pacht te weten het eerste Jaer sal hij pachter het selve Landt Jn gebruijck hebben voor de Pointijngen ende settijnghen die hij sonder meer aen de prochie sal moeten Betaelen het tweede Jaer aen twee Ponden grooten Courant Boven de geseijde pointijngen ende Settijngen, ende de seven volgende Jaeren ten advenante van vier Ponden grooten Courant Bij Jaere Boven de Pointijngen ende Settijnghen als

test

vooren aengaende den prijs als van taillie van houtte, Bezaeijthede, naer vette Jn het Landt Jmmere al het Gonne Bij prijsie op het geseijde Landt sal Bevonden worden weert hij Pachter gehouden den selven alsoo taenveerden, ende op te Leggen Jn twee Paiementen tElckens d'Helft te weten d'Een helft Jegens kersdag vanden Jaere xvij.C vierenveertigh ende d'ander helft Binnen een Jaer der naer Js noch onder sproecken ende geconditioneert dat hij pachter gedeurende sijnen pacht sal moeten Betaelen d'heerelijcke renten waer mede dese Landen sijn Belast sonder afslagh op sijnen pacht schult, mitsgaeders de straetschauwijngen Blijven spachters Laste als vooren nemaer Jn Cas van van Contributie, troupen van oorloege ofte hemels gewelt sal hij pachter moderatie ghenieten naer Reden Beloevende partien thouden voor goet ende van wairden op het verbant als naer Rechte date wtsupra toirconden

gregorius pijpe pastor in sonnebeke

franchois hoflack

test

pachtbrief fran[choi]s hoflack van ontrent 8 gemeten Lants Competerende Kercke