Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1106

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-12-1737

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot ende met 1735"; "Jn Julij Lest" (07/1737); "Lichtmisse" (02/02/1738); "1737".

Type: Brief van A.J. Bouten betreffende verschillende zakelijke aangelegenheden

Beschrijving: Brief van A.J. Bouten aan niet nader genoemd persoon, betreffende verschillende aangelegenheden: de verheffing van een leen te Klerkshove, en de betaling van schulden door de markies van Beselare en andere betalingen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Mijn heere

Geve mij d'Eere VE. door desen te wenschen een saligh ende voorspoedigh nieuJaer vervult met alle soorten van hemelsche benedictien ende Contentement, met veel Soodanighe volghende Soo oock aen Jo.e VE. beminde ende gheheele familie.

Jck hebbe ontfan de 22: 8: 0 d Jmport staetgien verhef Leen Joncker schijnckel VE bekent ende tsedert dies heeft den heere de montignij vooght mij Commen Versoucken dat Jck VE soude schrijven ten einde met den eersten soude willen prefigeren Eenen hofdagh ordinaire voor t'Leenhof Clercxhove vermits hij wilt agieren bij Jndaghijnghe ofte andersints tot het becommen sijn recht volle relief van het achterleen VE bekent, van twelcke hij sigh vantiert gefondeert te

test

sijn bij de rapporten van t'Leen der voorseijde weese van beth als 200 Jaeren ende wilt daernaer agieren om den 10.en penninc Jn Cas hij sal vijnden selve vercocht te sijn bidde VE soo goet te wesen van hierop te spreken De persoonen die daerop ten beschudde souden moeten Commen VE bekent om Jegens den hofdagh hun oock te wapenen ofte hun beraet daerop te nemen belieft mij den gestelden hofdagh tijdelick t'adviseren Jck sal dan den heere de montignij d'advertentie doen

Jck ontfanghe geduirigh maeren vanden heere de deckere om gelt, mit hij niet beter en weet als dat jck ontfanghen hebbe den debet heer marquis becelare die bedraeght tot ende met 1735 735:5:4d boven noch 3 Jaeren tsedert waerom Jck den heere marquis Jn Julij Lest beschreven hebbe sonder tot noch betaelijnghe thebben daeromme bidde VE soo goet te wesen van bij den heere marquis soo vele te doen dat Jck betaelijnghe danof hebbe ten minsten Jegens de aenstaende Sitdaeghen die Jck sal houden Corts naer lichtmisse soo oock recommandere VE Jegens alsdan de betaelijnghe wegens tserfhuijs Catho mareseau

Bidde VE uijtter herten mij Soo haest mogelick te doen betaelen t'import staetgien oncosten dootschauwijnghe hostijn mits Jck danof in Soo langhe Jnt verschot ben dese goetheden van VE verwachtende ende sult grootelijcx obligieren die waerelick Segst te wesen met offer van reciproquen dienst alwaer Capabel ben

Mijn heere

VE oodtmoeden ende onderdanighen Dienaer

J.A. Bouten 1737

Jpre 29.en [decem]bre 1737