Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1096

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-06-1731

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den oust ende onbloet xvij hondert eenendertich 1732 1733 ende vierendertich" (08/1732, 08/1733 en 08/1734).

Type: Inpachtname door Leo Piccavet van de tiende van Bonduwe van de abdij van Zonnebeke, voor een termijn van 4 jaar (1731-1734)

Beschrijving: Leo Piccavet, schepen en brouwer te Linsele, verklaart dat hij van de abt van Zonnebeke de tiende van Bonduwe in pacht heeft genomen, voor de duur van 4 jaar (1731-1734), voor de pachtsom van jaarlijks 9 ponden groten Vlaams Iepers geld [+ bijkomende voorwaarden].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-1096* staat na BRU-AGSB-Z-1096.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreven Leo piccavet schepen brauwer woenende tot Linzeele kent mits desen in pachte genomen te hebben vanden seer Eerweerden Heere Abt ende heere van Zonnebeke alle het recht van thyende gelegen inde prochie van Bondue sijnne Abdije competerende conforme voor desen op gedaen is door Joseph pinquet ende ander pachters ende dat voor vier naer eenvolgende Jaeren te weten den oust ende onbloet xvij hondert eenendertich 1732 1733 ende vierendertich voor godts penninck ... voor het schrijven deser 20 schellijngen gereet ende voor principale somme ijder oust ende onbloet van ijder iaer negen ponden grooten vlams Jpers geldt te betaelen te paesschen naer ijder oust ofte onbloet alle oncosten van x.tie?, 20.tie? contributien immers alle oncosten generalick die souden connen gestelt woorden op de selve thyende ende in cas van notable verlies van hemels vier ofte hagel excederende een derde vande principale somme voor de maendt Septembre van ijder iaer sal moderatie genieten als naer reden mits advertentie doende drie dagen van het ongeluck desen 30 Junij 1731

Leon picauet

test

pachtbrief vanden oust 1731 1732 1733 1734 bondues Jtem 1735 1736 1738