Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1090

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-08-1734

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daete negenthienden 7bre Seventhien hondert drijeendertigh" (19/09/1733); "den eersten october duijst Seven hondert en drijendertigh" (01/10/1733); "den tweeden des Jaers Seventhien hondert vierendertigh" (02/01/1734); "in daete dertighsten deCember Seventhien hondert drije endertigh" (30/12/1733); "1734".

Type: Verkoop door Jacobus Carpentier van een rente aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Jacobus Carpentier, inwoner van Zonnebeke, verklaart in eigen naam en in naam van zijn kinderen (waartoe hij toestemming verkreeg van de voogd en schepenen van de stad Ieper), dat hij aan de abdij van Zonnebeke een rente van 290 ponden 13 schellingen 4 groten Vlaamse munt verkoopt, die een interest van 'de penning 20' oplevert. De rente ging in op 01/10/1733. Carpentier verklaart dat hij de koopsom ontving van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven Jacobus Carpentier woonende tot Sonnebeke hem Sterck maekende over hem ende sijne kinderen uijt Crachte van octroije verleent door de heeren vooght ende schepenen der Stadt van Jperen in daete negenthienden 7bre Seventhien hondert drijeendertigh bekent Soo hij doet mits desen te Cederen ende transporteren aen ende in proffijtte vande abdije van Zonnebeke eene rente ende rentebrief van twee hondert negentigh ponden derthien schellijnghen vier groote vlaems Crooserende pennijnck twintigh Cours genomen hebbende den eersten october duijst Seven hondert en drijendertigh verkent door guilliaeme de Smet volghens d'acte gepasseert voor Leenmannen van Zonnebeke in dacte derthienden december duijst Seven hondert drijendertigh gereitereert voor den bedienelijcken notaris godtschalck den tweeden des Jaers Seventhien hondert vierendertigh ende wettelijck

test

verkent ende gherealiseert door Bailliu burghmeestere ende Schepenen van Zonnebeke in daete dertighsten deCember Seventhien hondert drije endertigh welcken rente- brief ende acte Cessie ten desen is overgelevert aenden eerweirdighsten heer patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke t'Sijnder acceptatie vanden welcken dito Jacobus Carpentier bekent ontfanghen te hebben de portie van het voorenstaende Capitael ende verschenen Croosen tot daete deser alles om bij de voorseijde abdije te moghen jouisseren ende disponeren van de voorseijde rente als naer behooren ende raede toorsonden desen 30.en augusti xvij.C vierendertigh

J. Carpentier 1734