Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1083

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-12-1733

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Opden Eersten octobre ende vierden decembre seventhien hondert drieendertigh" (01/10/1733 en 04/12/1733).

Type: Taxatie van een hofstede te Zonnebeke, toebehorend aan Jacobus Carpentier en Jan Franchoijs Durnez, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Bouten, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeerde een behuisde hofstede en de bijbehorende gronden (ca. 28 gemeten 2 lijnen), gelegen te Zonnebeke, toebehorend aan Jacobus Carpentier en Jan Franchoijs Durnez (elk de helft), en dit op vraag van Jan Franchoijs Bouten als afgaande pachter, en de genoemde eigenaars.

Tekst

test
[voorkant]

Opden Eersten octobre ende vierden decembre seventhien hondert drieendertigh was bij mij onderschreven ghesworen prijser der zaele ende Casselrie van Jpre ghedaen prijsie op eene behuijsde hofstede garsijnghen ende saijlanden Daermede gaende groot ontrent achtentwintich ghemeten twee Lijnen gheleghen binnen de prochie van Zonnebeke wat suijt vande kercke Competerende aen Jacobus Carpentier ende Jan fran- choijs Durnez elck over d'helft dit ten versoucke van Jan franchoijs Bouten als afgaenden pachter ende overghever ter eendere ende de gheseijde proprietarissen overnemers omme bij hun alsoo overghelevert te worden aende naerschreven ghebruijckers Consisterende Jnt t'gonne volcht

Alvooren Ten aenveerden vande abdie van Zonnebeke

test
[voorkant]

de vette jnden mersseput een smoorhoop bij de baillie ghemaeckt van waese ende ruijffelijnghe ghemenghelt met swijnsmes wat rot Caf ende ruijffelijnghe voor de scheure drie ghemeten sesentwintich roeden lants braecke behoorelick ghelabeurt met vier voren ende afgheeecht drie ghemeten een lijne sesthien roeden naevette van mes in Coorenstoppel naer lenten twintich roeden lants naervette van aele ende baut naer toubacq de baete van een hondert tachtentich manden Calck alwaer vier harte vruchten hebben ghewassen ende een Jaer braecke gheleghen ende van een hondert tachtentich ghelijcke manden oock daer vier harte vruchten hebben ghestaen tsamen gheextimeert

met den pacht ende Lasten der voorseijde braecken als naer stijle ter somme van - iij.C lxix. lb: vj s: 0 d

Jtem ten aenveerden alsvooren de groene taillie van houtte bevonden opde voorseijde hofstede garsijnghen ende Landen Consisterende ord[inai]re Jnde Canthaeghen enden sijnghels het snouck vande opgaende ende tronckboomen de doorenhaeghen ende ander hout dienende voor struijcken weiren ende Bestop aen dhofstede garsijnghen ende Lochtijnck ter Candelaerijnghe het drooghe bestop met eenighe Saeden van diversche nateure van houtte Jonghe wulghen ende plantstaecken alles door den afgaenden ghequeeckt

Gedeelte van

test
[voorkant]

ende eenighe tsijnen aencommen hem ten houtte aenghepresen tsamen gheextimeert met twee Jonghe appeboomkens ende het doen greffien van ses appelboomkens ende twee Crieckelaers alles door afgaenden ter somme van - j.C xxxvij lb: xviij s

Jtem ten aenveerden van guilliamus de smet de groene taillie van houtte aen een partie saijlant ter westsijde vande straete Leedende naer becelaere ende suijt voor thofstedeken door hem de smet bewoont Consis- terende Jnde sijngelhaegen rontsomme met het snouck van t'opgaende ordinaire gheextimeert ter somme van - xliij. lb: ix s: 0 d

Somme tsamen van

alle de voorschreven wtghetrocken prijsien ten proffijtte vanden afgaenden bedr[aeghen] - v.C l lb: xiij s: 0 d dico 550 lb: 13 s: 0 d

Aldus ghedaen ten daeghen ende versoucke alsvooren op het beleet ende te Kennen gheven vanden afgaenden pachter ter presentie van heer ende meester Jaecques steijt dispensier der voorseijde abdie ter Jnterventie vanden voorseijden Carpentier ende ghesloten desen vijfden Decembre seventhien hondert Drieendertich

G. Bouten

test
[voorkant]

prijsie van[den] helft van het pachthof van jan durnez nu aen[de] abdije